Vermiljoenkever

Beschermde vermiljoenkever nog wijder verspreid

EIS Kenniscentrum Insecten
30-OKT-2017 - Begin dit jaar werden nieuwe vindplaatsen van de vermiljoenkever in en rondom de Kempen gepubliceerd. Nieuwe inventarisaties laten nu zien dat de soort ook in het Groene Woud, het rivierengebied en Zuid-Limburg voorkomt. De soort én de biotoop zijn strikt beschermd: de vermiljoenkever is dus een belangrijke soort geworden in het beheer van vochtige bossen in Zuid-Nederland.

In 2012 werd de vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus) voor het eerst aangetroffen in Nederland. Begin dit jaar werd duidelijk dat er aardig wat populaties van deze bijzondere soort bekend zijn. Hoe meer we zoeken naar de vermiljoenkever, hoe meer we hem vinden. Eerst inventariseerden de onderzoekers voornamelijk in de omgeving van de Kempen; inmiddels hebben zij hun zoekgebied uitgebreid naar andere delen van de provincie Noord-Brabant en Limburg. Recente vondsten wezen uit dat de kever ook in Het Groene Woud, het rivierengebied en Zuid-Limburg voorkomt.

Thans bekende vindplaatsen van de vermiljoenkever; waarschijnlijk komt de soort ook in de tussenliggende en omringende gebieden voor

Het Groene Woud

Aan de uiterste oostzijde van nationaal landschap Het Groene Woud is de vermiljoenkever twee keer gevonden. Het Groene Woud heeft vele vochtige bossen en het was te verwachten dat de kever hier ontdekt zou worden. Verdere inventarisaties in de verschillende bossen zijn nodig om te bepalen hoe algemeen hij hier voorkomt. Door de vele en grote vochtige bossen, met veel populieren: de favoriete boom van de vermiljoenkever, van gevarieerde ouderdom, lijkt Het Groene Woud het optimale gebied om op de lange termijn de instandhouding van de soort te garanderen.

Rivierengebied

Nog noordwestelijker is ook een vondst gedaan: in de omgeving van de Bergsche Maas. Dit is de eerste vondst op kleigrond en kan erop duiden dat de vermiljoenkever ook in het rivierengebied (inclusief de Biesbosch) op meer plekken gevonden kan worden, of dit gebied op termijn zal gaan koloniseren. De huidige vondst is dermate dichtbij de provincies Gelderland en Zuid-Holland, dat de kans groot lijkt dat de soort hier ook al voorkomt.

Eerste vindplaats van de vermiljoenkever op kleibodem

Zuid-Limburg

Ook in Zuid-Limburg is de soort opgedoken en daarmee is duidelijk dat vermiljoenkevers ook de kalkrijke bodems kunnen koloniseren. Naar verwachting komt de soort veel uitgebreider in de provincie Limburg voor dan we nu weten: misschien wel op veel plekken tussen de twee ver uit elkaar liggende vindplaatsen in deze provincie.

Conclusie

De vermiljoenkever staat op de Europese Habitatrichtlijn en de kevers zelf én zijn biotoop zijn strikt beschermd door de Natuurbeschermingswet. Gezien de nieuwe vindplaatsen weten we nu dat de kever niet gebonden is aan een bepaalde regio of bodemtype en dat we ongetwijfeld nog veel meer vindplaatsen zullen ontdekken. Op  korte termijn lijkt onderzoek in Zuid-Holland, Gelderland en Limburg raadzaam. Met de vermiljoenkever zal dus voldoende rekening gehouden moet gaan worden bij het beheer van vochtige bossen, in elk geval in de zuidelijke helft van ons land.

Het verspreidingsonderzoek naar de vermiljoenkever is gefinancierd door de provincies Limburg en Noord-Brabant, en het WOT-NEM.

Tekst: Jinze Noordijk, Ed Colijn en Theodoor Heijerman, EIS Kenniscentrum Insecten
Foto’s: Theodoor Heijerman en Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten