Nature Today

Partners

Partners

Nature Today is a cooperation of many different nature organisations, research institutes and knowledge organisations including Wageningen University, Dutch Butterfly Conservations, Sovon Bird Research, Stichting FLORON, Birdlife The Netherlands, ARK Natuurontwikkeling, Dutch Caribbean Nature Alliance, Ecomare, EIS Foundation, Free Nature, Nederlandse Mycologische Vereniging, Stichting ANEMOON, Stichting RAVON, Foundation for Sustainable Development, Werkgroep Europese Orchideeën, Werkgroep Grauwe Kiekendief and Zoogdiervereniging.

Funding organisations

Nature Today is funded by the Prins Bernhard Cultuurfonds, the WURKS programme of Wageningen University, Foundation for Sustainable Development and the Climate KIC program.

ARK Natuurontwikkeling

ARK Natuurontwikkeling verlegt grenzen voor wilde natuur met als resultaat robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. Bovendien genereert die natuur inkomsten voor bijvoorbeeld recreatie, delfstoffenwinning en gezondheid. Vrij toegankelijke natuur is spannend én voorwaarde voor de betrokkenheid van mensen.


Centraal Bureau voor de Statistiek

Het CBS analyseert en publiceert gegevens die door diverse PGO’s in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) zijn verzameld. Het NEM is een samenwerkingsverband tussen CBS, LNV, GaN, VROM, V&W, Provincies en PBL. De figuren met trends van soorten zijn op gegevens van de PGO’s gebaseerd.


De Natuurkalender

De Natuurkalender is een samenwerkingsverband dat zich richt op het monitoren, analyseren, voorspellen en communiceren van het moment waarop jaarlijks terugkerende verschijnselen zich voordoen in de natuur. Daarnaast richt het programma zich op het ontwikkelen van methoden en technieken waarmee de samenleving zich kan aanpassen aan of in kan spelen op veranderingen in de natuur.


De Vlinderstichting

De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en herstel van dag- en nachtvlinders en libellen.


Ecomare

Ecomare werkt aan natuurbescherming in Wadden- en Noordzee door voorlichting, educatie en opvang van vogels en zeehonden.


EIS Kenniscentrum Insecten

EIS Kenniscentrum Insecten brengt de Nederlandse insecten en andere ongewervelden in kaart.


FREE Nature

FREE Nature herstelt natuurgebieden. Natuurlijke processen en Grote zoogdieren zijn onderdeel van deze natuur, waar Mensen in alle vrijheid kunnen genieten.


Natuurrijk Limburg

Natuurrijk Limburg verbindt mensen die geloven dat de samenwerking van natuur en landbouw een overvloed aan biodiversiteit, goed ondernemerschap én leefbaarheid oplevert.


Nederlandse Mycologische Vereniging

De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft als doel de bevordering van de kennis van de mycologie (paddenstoelenkunde).


Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een van de financiers die de vernieuwing van de website Natuurkalender.nl mogelijk maakt. Het citizen science programma De Natuurkalender gaat onderdeel vormen van de Nature Today website.


Stichting ANEMOON

Stichting ANEMOON (ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) is een organisatie voor vrijwilligers onderzoek in het mariene milieu.


Stichting FLORON

Stichting FLORON is opgericht om alle informatie over de wilde planten in Nederland te bundelen en op te slaan.


Stichting RAVON

Stichting RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie op het gebied van amfibieën, reptielen en vissen.


Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna

In Nederland doen ruim 17.000 veldbiologen op vrijwillige basis betrouwbare waarnemingen in de Nederlandse natuur. Deze waarnemingen worden per soortgroep ingezameld door Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s). Deze PGO’s werken samen in de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF).


Stichting voor Duurzame Ontwikkeling

De Stichting voor Duurzame Ontwikkeling zet zich in voor het behoud en duurzaam gebruik van natuurlijke ecosystemen. Zij doet onderzoek naar en creëert bewustzijn voor de manieren waarop mensen afhankelijk zijn van de natuur.


Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.


Wageningen UR

Wageningen UR is een internationaal toonaangevende kennisinstelling die essentiële bijdragen levert aan de kwaliteit van leven.


Werkgroep Grauwe Kiekendief

De Werkgroep Grauwe Kiekendief is een internationaal kennisinstituut op het gebied van bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied.


Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging zet zich in voor de studie en de bescherming van alle in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden.