afval

Gelderland werkt aan meer toezicht en betere handhaving in natuurgebieden

Provincie Gelderland
8-MRT-2019 - Ook in natuurgebieden gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen: van crossen tot stroperij, en van afvalstort tot illegale houtkap. In Gelderland werken overheden en eigenaren nu samen om toezicht en handhaving weer goed op de rails te krijgen. Provinciale Staten leggen daarvoor geld op tafel. Immers, zonder toezicht en handhaving is de natuur alleen op papier beschermd.

Sinds het opheffen van de veldpolitie, zo’n vijfentwintig jaar geleden, is het netwerk van politie, jachtopzichters en andere handhavers steeds verder verbrokkeld geraakt. Voor de eigenaren van bossen en natuurgebieden werd het steeds moeilijker om toezicht te houden en de regels te handhaven. Veel partijen hebben een taak bij toezicht en handhaving. Ten eerste natuurlijk de eigenaren van bossen en natuurgebieden. Maar ook politie, Openbaar Ministerie, de omgevingsdiensten, de gemeenten, de provincie en de waterschappen. En de wildbeheerders, die vanouds vaak al boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) zijn.

Enkele jaren geleden hebben eigenaren en overheden elkaar opgezocht en afgelopen herfst is het samenwerkingsprogramma groene handhaving opgesteld. Onlangs besloot Provinciale Staten om dit programma te financieren. Het programma zorgt voor menskracht om de samenwerking en de communicatie tussen de partijen te verbeteren. Dan komen ook de andere knelpunten op tafel: hebben alle partijen voldoende apparatuur, zijn de bevoegdheden goed geregeld, stelt iedereen dezelfde prioriteiten? Het is belangrijk dat de partijen die toezicht houden in het buitengebied, elkaar weten te vinden en hun activiteiten afstemmen. Vervolgens is het net zo belangrijk dat politie en OM goed en snel op strafbare feiten reageren. Tegelijk komt er structureel geld voor de eigenaren van bossen en natuurterreinen: met ingang van 2019 wordt de subsidie voor het natuurbeheer (SNL) aangevuld met een toeslag voor toezicht en handhaving.

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto: Pixabay