Kievit in grasland

Zuid-Holland biedt boerenlandvogels de ruimte

Provincie Zuid-Holland
14-MRT-2019 - De provincie Zuid-Holland gaat samen met agrariërs, natuurorganisaties en vrijwilligers zorgen voor extra leefruimte voor akker- en weidevogels zoals de grutto en de kievit. De laatste jaren daalden de aantallen weide- en akkervogels in heel Nederland sterk. Doel is om deze trend te keren. Hoe de partijen dit gaan doen, staat in het Zuid-Hollandse Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027.

Gedeputeerde Han Weber zegt het volgende over de huidige stand van de akker- en weidevogels: “Ondanks inspanningen van velen gaat het al jaren niet goed met typisch Hollandse vogels zoals de grutto, de scholekster en de patrijs. Daarom moeten we nog meer investeren om het tij te keren. Want als het niet goed gaat met deze dieren, zegt dat iets over de staat van ons landschap: ons natuurlijk kapitaal. Daarom hebben we nu het Actieplan Boerenlandvogels opgesteld en steken we samen de handen uit de mouwen voor onze boerenlandvogels.

Concrete maatregelen

Het Actieplan Boerenlandvogels is opgesteld in samenwerking met BoerenNatuur Zuid-Holland, de collectieven voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, natuurbeheerders, vrijwilligers, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Zuid-Hollandse Kennisteam. Er staan concrete maatregelen in om akker- en weidevogels (samen ook wel ‘boerenlandvogels’ genoemd) meer ruimte te bieden:

  • Aanleg van drassige plekken in graslanden op boerenland. In Zuid-Holland zijn inmiddels meer dan 100 ‘plasdras’-gebiedjes aangelegd en er komen er nog net zoveel bij. Daarnaast creëert de provincie in een aantal polders ook op eigen graslanden 'plasdras'-gebieden.
  • Extra ruimte voor het verbeteren van de kwaliteit van de weide- en akkervogelgebieden. Op boerenland kan dit onder andere door de aanleg van percelen met kruidenrijker grasland en beperking van de mestgift; in reservaten vooral door het verhogen van het waterpeil.
  • Inrichten van kerngebieden voor weidevogels op grond van de provincie. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de Zuidpolder van Delfgauw, in samenwerking met gemeenten en Staatsbosbeheer.
  • In drie regio’s onderzoek naar mogelijkheden om het aantal insecten, het bodemleven en de oppervlakte aan kruidenrijk grasland te verhogen.
  • Extra cursussen voor vrijwillige weidevogelbeschermers.

Patrijs op akker (links); grutto in grasland (rechts)

Zorg van ons allemaal

Het aantal weide- en akkervogels is de afgelopen decennia sterk afgenomen: tussen 1990 en 2014 is het aantal grutto’s in Nederland met 58 procent gedaald. Het aantal scholeksters is in dezelfde periode met 68 procent afgenomen. De achteruitgang van deze karakteristieke soorten is niet alleen slecht nieuws op zichzelf, maar laat ons ook zien dat het niet goed gaat met onze leefomgeving. Weidevogels hebben bloem- en kruidenrijke graslanden nodig; de patrijs juist variatie in het landschap. Dat zorgt voor voldoende voedsel in de vorm van insecten, wormen en zaden, en voor schuilmogelijkheden tegen roofdieren. Als aan een of meer van die voorwaarden niet voldaan is, kunnen op termijn ook voor de mens belangrijke functies als bestuiving van gewassen, natuurlijke plaagbestrijding en wateropslag in het gedrang komen. Lees voor meer informatie hierover het Actieplan Boerenlandvogels - publiekssamenvatting (pdf: 1.3 MB) of het Actieplan Boerenlandvogels (pdf: 7.3 MB).

Tureluur (links); kieviten (rechts)

Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Zuid-Holland investeert in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Meer waterrijke en diverse natuur om ons heen draagt bij aan onze gezondheid, verhoogt de biodiversiteit en zorgt ervoor dat we tegen een klimaatstootje kunnen. Daarom werkt de provincie samen met inwoners, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een Zuid-Holland met ruimte voor natuur en mens. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Tekst: Dirk-Jan de Vink, Provincie Zuid-Holland
Foto's: Kees Mostert