Lingezegen Waterrijk: nieuwe natuur bij de stad

Gelders coalitieakkoord bevat veel aandacht voor biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw

Provincie Gelderland
31-MEI-2019 - Maandagavond 27 mei is het Coalitieakkoord Samen voor Gelderland 2019-2023 gepresenteerd. Hierin hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP de ambities beschreven voor de komende jaren. In het coalitieakkoord is veel aandacht voor natuur, biodiversiteit en Natuurinclusieve landbouw. Gelderland is immers de groenste provincie van Nederland en is daar trots op!

Natuur en biodiversiteit

Enkele opvallende punten uit het akkoord:

  • In natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte in en om de stad kan de biodiversiteit omhoog. Daar ligt een belangrijke taak voor de gemeenten om, in samenwerking met lokale partijen, eigen biodiversiteitsplannen op te stellen en daarvoor voldoende middelen te begroten. De provincie kan het opstellen van deze plannen co-financieren.
  • In natuurgebieden is voldoende rust, stilte en duisternis noodzakelijk. Daartoe ontwikkelen we beleid voor zonering.
  • Landgoederen en bosgebieden zijn de parels van de provincie. Het beheer hiervan kost veel geld. Landgoed- en boseigenaren verdienen daarom ruimte om te ondernemen.
  • Er komt nieuw bosbeleid om de afname van het bosareaal te keren. Een herplantplicht, ook voor bos dat ten behoeve van heide- en stuifzandherstel wordt gekapt, kan daar onderdeel van uitmaken.
  • Er komt een ruimer budget voor natuureducatie voor jong en oud in onderwijs, en voor natuurtoerisme.

Voor natuur wordt €40 miljoen extra uitgetrokken.

Still van de film 'Wild'

Natuurinclusieve landbouw

In de 21e eeuw staan we voor een nieuwe uitdaging: voedselproductie met herstel van biodiversiteit, landschappen en kringlopen. Voorwaarden hiervoor zijn een levende en gevarieerde bodem en voldoende bestuivende insecten. De richting die ons voor ogen staat is daarom een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. Met Foodvalley (Wageningen en omgeving) als internationale topregio op het gebied van kennis en innovatie rond agrofood, wil Gelderland koploper worden op het gebied van verduurzaming van de landbouw. Concreet:

  • Wij zetten een ambitieus uitvoeringsprogramma op voor het stimuleren van de landbouw- en voedseltransitie. Hiermee ondersteunen we initiatieven en (gebieds-)pilots van pionierende bedrijven en maatschappelijke partijen die toewerken naar circulaire, natuurinclusieve of biologische bedrijfsvoering.
  • Ook dringen we het mestoverschot terug. Nutriëntenkringlopen willen we zoveel mogelijk sluiten op boerderij- en regioniveau. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van bodem, water en lucht, conform de kringlooplandbouwnotitie van het ministerie. We maken in overleg afspraken om de stikstofuitstoot verder omlaag te brengen.
  • We willen dat de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn producten en een fatsoenlijk inkomen heeft. Daarvoor kijken we naar verdienmodellen die ook bijdragen aan de biodiversiteit en het landschap. Deze transitie willen we in gang zetten. We vragen de Gelderse landbouw-, natuur en milieuorganisaties, LTO Noord en de agrarische collectieven om samen met ons tot een voorstel te komen, mede op basis van Actieplan natuurinclusieve landbouw. We stellen een stevig investeringsbudget in voor ondersteuning aan boeren die (deels) over willen gaan op natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Voor landbouw wordt €50 miljoen extra uitgetrokken.

Bomen langs wegen

Het coalitieakkoord besteedt ook aandacht aan de discussie over het kappen van bomen langs provinciale wegen, die op dit moment woedt. Uitgangspunt voor de coalitie is dat Gelderland nog altijd teveel verkeersslachtoffers op provinciale wegen telt. Hoewel we terughoudend willen omgaan met het kappen van bomen, kan het onvermijdelijk zijn om de verkeersveiligheid op een kruising c.q. wegvak daadwerkelijk te kunnen verbeteren. In het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid is het zaak dat niet alleen naar de inrichting van de weg wordt gekeken, maar ook wordt ingezet op gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers. Wij komen met een plan om de verkeersveiligheid in Gelderland te vergroten en een eenduidige lijn te vinden hoe dit op te pakken is in relatie tot landschap en natuur.

Het College van GS bestaat uit: Christianne van der Wal (VVD), Jan Markink (VVD), Peter Drenth (CDA), Jan van der Meer (GroenLinks), Peter Kerris (PvdA) en Peter van 't Hoog (ChristenUnie). De SGP heeft wel mee onderhandeld, maar zal niet deelnemen aan het college. Het is de bedoeling dat het nieuwe College van Gedeputeerde Staten op woensdag 5 juni aanstaande wordt geïnstalleerd tijdens de vergadering van Provinciale Staten.

Peter Drenth (CDA) blijft gedeputeerde voor natuur en landschap en landbouw.

Het volledige coalitieakkoord is hier in te zien.

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto's: Koos Dansen (leadfoto: Lingezegen Waterrijk: nieuwe natuur bij de stad); Luc Enting