Lieveheersbeestje

Het nut van wormen, sluipwespen, galmuggen en lieveheersbeestjes in de landbouw

Provincie Noord-Brabant
7-OKT-2019 - Wat kunnen wormen, sluipwespen, galmuggen en lieveheersbeestjes betekenen voor de landbouw? Om een antwoord op die vraag te krijgen, participeert de provincie Noord-Brabant in het FABulous Farmers-project. Via natuurlijke plaagbestrijding en het stimuleren van het bodemleven worden de kwaliteit van het bodem- en watersysteem en de biodiversiteit in het agrarische gebied gestimuleerd.

Agrarische grond wordt intensief gebruikt en ondervindt schade van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Het gangbare landbouwsysteem met monoculturen is verder gevoelig voor ziekten en plagen. Op zes demobedrijven in Brabant en in Zeeland gaat men dan ook aan de slag met natuurlijke plaagbestrijding. Dit gebeurt onder andere met lieveheersbeestjes, sluipwespen, gaasvliegen en galmuggen. Die zorgen er op hun beurt weer voor dat er meer akkervogels komen. Op de demobedrijven wordt daarnaast een gunstige leefomgeving voor bijen gecreëerd. Op het bouwland komen bijvriendelijke akkerranden en graslanden met allerlei zaadmengsels en kruiden, zoals witte klaver. Ook is er aandacht voor de erfbeplanting, die in het voorjaar nectar en stuifmeel levert, en in het najaar bessen. Het bodemleven wordt gestimuleerd met allerlei soorten wormen, groenbemesters en andere bodemverbeteraars. De vitaliteit van de bodem neemt hierdoor toe. Een gezondere bodem kan vocht beter vasthouden en kan efficiënter omgaan met voedingsstoffen (nutriënten).

Aardhommel

Waterkwaliteit

Bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding, een efficiëntere nutriëntencyclus en een vitalere bodem hebben een positief effect op de waterkwaliteit. Het resultaat van het project is nieuwe kennis en inzichten. Zowel boeren, wetenschappers, burgers (citizen science), gebiedspartners en beleidsmakers kunnen met deze kennis hun voordeel doen.

Investeringen en subsidies

De ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie) voert het project uit. Het project wordt mogelijk gemaakt door investeringen en subsidies van de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Daarnaast financieren de waterschappen Brabantse Delta en Scheldestromen en de ZLTO het FABulous Farming project.

Het project loopt tot januari 2023, dan komen ook de resultaten van het project.

Tekst: Marijke de Jong, provincie Noord-Brabant
Foto's: Pixabay (leadfoto: lieveheersbeestje); Anthonie Stip