Eurocommissaris EU neemt handtekeningen vin ontvangst

Nederlandse NGO’s in Brussel op de bres voor de paling

Good Fish, Stichting RAVON
8-SEP-2022 - Op 7 september heeft een internationale delegatie NGO’s, waaronder Good Fish en RAVON, de Eurocommissaris voor Visserij Virginijus Sinkevičius gesproken over de toekomst van de paling. Tijdens deze bijeenkomst is ook de ‘Power to the Paling’ petitie overhandigd, die in heel Europa ruim 42.000 keer werd ondertekend.

De situatie van de paling is in heel Europa penibel. Europees beleid is leidend en daarom cruciaal voor het herstel van de paling. Ondanks de Europese Aalverordening die in 2007 van kracht werd, is er geen herstel van de palingpopulatie waarneembaar.

Paling

RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) en Good Fish (uitgever van de VISwijzer) pleiten daarom, met andere NGO’s, voor verdergaande maatregelen om ‘aalherstel’ mogelijk te maken. Ze roepen de Eurocommissaris op zijn positie te benutten en de leiding te pakken om de lidstaten te bewegen gezamenlijk een concrete route richting dat herstel in te zetten. Onder andere door een termijn toe te voegen aan het hersteldoel en de doelen verder te verankeren in Europees beleid, zoals de Nature Restoration Law. De eurocommissaris beaamde de urgentie tijdens de overhandiging: "The current management measures on recovery are insufficient, we need to take it a step further."

Martijn Schiphouwer (RAVON) en Margreet van Vilsteren (Good Fish) overhandigen de petitie aan Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius

Paling (aal) heeft groot belang bij goede verbindingen tussen zee en opgroeigebieden in het achterland en betere kansen om gezond op te groeien. RAVON en Good Fish zien hierom graag dat drie noodzakelijke stappen genomen worden:

Borging van ‘aal-areaal’, waarbij goede leefgebieden voor paling in het beleid zijn verankerd

  • Bijvoorbeeld door meer dan 75 procent van de geschikte wateren in Europa aan te wijzen als leefgebied voor aal. In Nederland zijn grote delen van het leefgebied afgesloten van de zee, ernstig verontreinigd en/of worden in hoge mate commercieel bevist.

Het leefgebied moet integraal bereikbaar worden gemaakt

  • Vismigratievoorzieningen (toepassingen waardoor vissen niet worden tegengehouden door sluizen, gemalen en stuwen) moeten effectief zijn. Meer dan 75 procent van de jonge aal moet bijvoorbeeld in staat zijn binnen korte tijd een knelpunt, zoals een gemaal of stuw, te passeren. Nu is dit vaak 25 procent of minder.
  • Natuurlijke migratie van aal is leidend. Het verplaatsen en uitzetten van jonge aal is een kortetermijnmaatregel, die alleen wordt uitgevoerd als wetenschappelijke onderbouwing uitwijst dat deze uitzet bijdraagt aan herstel van de soort.
  • Pompen van gemalen, evenals turbines van waterkrachtcentrales, moeten visveilig zijn met minimaal negentig procent overleving van schieraal. Momenteel zijn hoofdzakelijk de grootste gemalen visveilig gemaakt.

Gebieden in het aal-areaal moeten schoon en veilig zijn

  • Bodemverontreiniging mag er niet toe leiden dat aal, eenmaal volgroeid na circa vijftien jaar, te vervuild is om een lange reis af te leggen en voor gezond nageslacht te zorgen. Ernstig verontreinigde gebieden, zoals nu de grote rivieren, worden niet aangewezen als ‘aal-areaal’.
  • Verlagen van druk uit visserij en stroperij op het bestand door visserij alleen toe te laten als deze wetenschappelijk onderbouwd duurzaam plaatsvindt en dit te borgen met een keurmerk.

Paling

Petitie

De petitie is een initiatief van Good Fish en kennisorganisatie RAVON. Good Fish maakt zich sterk voor een keurmerk voor echt duurzame vis en de ecologen van RAVON doen al jaren onderzoek naar vissoorten in Nederland. Naast de Power to the Paling-campagne houden beide organisaties zich bezig met het verbeteren van vispassages, het tegengaan van stroperij en smokkel, het monitoren van glasaal (babypalinkjes) en het aanleggen van aalreservaten. De palingpetitie en andere projecten worden mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

  • Powerpaling.nl geeft een overzicht van belangrijke projecten en acties voor de paling.

Tekst en foto's: RAVON en Good Fish