Collage nachtvlinders in LedEmmer BIMAG

Vier jaar BIMAG: ‘Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied’

De Vlinderstichting
2-FEB-2023 - Afgelopen vier jaar hebben 115 zeer gemotiveerde agrariërs nacht- en dagvlinders geteld op hun boerenbedrijf. Zij verzamelden hiermee belangrijke informatie over de vlinderstand op het platteland. Door nachtvlinders te monitoren op erf, regulier beheerde percelen en percelen met een natuurmaatregel toonden zij de positieve invloed van natuurvriendelijke maatregelen aan op hun bedrijf.

BIMAG

Collage van wat nachtvlinders op een gangbaar akkerbouwbedrijf van een van de meewerkende boeren in FlevolandSinds 2019 werken LTO-Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting samen binnen het project BIMAG. Doel is een langjarige samenwerking om een uitgebreid netwerk aan gestandaardiseerde meetpunten op te zetten binnen het agrarisch gebied. Boeren werken hier vrijwillig en onbezoldigd aan mee en steken er vele uren in. Met de verzamelde gegevens kunnen, na verloop van tijd, betrouwbare aantalstrends van nacht- en dagvlinders op het platteland berekend worden. Nachtvlinders worden geteld op het erf, intensief beheerde percelen en op locaties met een natuurmaatregel, waardoor we ook inzicht krijgen in de effectiviteit van de genomen maatregelen. De dagvlinders worden geteld langs een transect dat voert over een deel van het bedrijf. De deelnemende boerenbedrijven liggen verspreid over Nederland en vertegenwoordigen verschillende bedrijfsvoeringen zoals melkveehouderij, akkerbouw, gemengd en fruitteelt. Zowel gangbare, als biologische en regeneratieve aanpak vinden we terug bij de deelnemers.

De deelnemende bedrijven aan het BIMAG-project

Resultaten

De nachtvlindervangsten van het BIMAG-projectDe afgelopen vier jaar zijn er 40.334 nachtvlinders geteld gedurende 1932 vangnachten, verdeeld over 486 soorten. Dat is 57 procent van de 860 macronachtvlindersoorten die in Nederland voorkomen. Opvallend is het grote aantal macronachtvlinders dat eind augustus en begin september werd gevangen in de LedEmmers. Het gaat hier met name om soorten waarvan de rupsen van grassen en kruiden leven. Ongeveer een derde van de deelnemers telde ook dagvlinders. Zij liepen gezamenlijk meer dan 600 kilometer aan dagvlinderroutes, waarbij ze meer dan 13.000 vlinders telden, verdeeld over 32 soorten.

De vier jaar dat BIMAG nu loopt, is te kort om uitspraken te doen over de aantalsontwikkeling van de nacht- en dagvlindersoorten in het agrarisch gebied door de jaren heen, omdat er simpelweg te grote jaarlijkse fluctuaties zijn. Wel zien we dat natuurvriendelijke maatregelen als kruidenrijke graslanden, bloemrijke akkerranden, heggen en struwelen gemiddeld hogere aantallen individuen en soorten herbergen dan regulier beheerde percelen. Ook het erf is relatief soortenrijk. Natuurmaatregelen die boeren nemen, hebben dus een positief effect op de aantallen en soorten nachtvlinders.

Gemiddeld aantal soorten nachtvlinders per locatie: erf, regulier en natuurmaatregel

Gemiddeld aantal nachtvlinders per locatie: erf, regulier en natuurmaatregel

Hoe nu verder

Het Ministerie van LNV heeft toegezegd om BIMAG ook de komende vijf jaar te financieren. Het doel is om jaarlijks met een groep van minimaal 150 boeren het onderzoek voort te zetten, zodat we over vijf jaar meer kunnen zeggen over de ontwikkelingen van vlinders op het platteland.

Tekst: Jeroen van der Brugge en Jurriën van Deijk, De Vlinderstichting
Fotocollages: Karin Bergmans-Elshof
Grafieken: BIMAG