Voorjaar 2024

Nederland, geef jongeren wat te vieren op Wereldbiodiversiteitsdag!

SoortenNL
22-MEI-2024 - In deze open brief roepen jongeren de coalitiepartijen en de Tweede Kamer op om de Natuurherstelwet te steunen.

Geachte nieuwe regering, geachte leden van de Tweede Kamer,

Vandaag, 22 mei, is Wereldbiodiversiteitsdag, een dag waarop we stilstaan bij de rijkdom en diversiteit van het leven op aarde, maar ook het verlies hiervan. Biodiversiteit, de verscheidenheid aan soorten organismen, de genetische variatie hiervan én de ecosystemen waarbinnen ze leven, is de basis van het menselijk bestaan. Ons welzijn, onze gezondheid en het tegengaan van klimaatverandering zijn direct afhankelijk van biodiversiteit. Momenteel verkeren wij in een biodiversiteitscrisis die 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigt, alsmaar verergert en vooral de levenskwaliteit van jongeren en toekomstige generaties aantast. Jongeren maken zich dan ook terecht steeds meer zorgen over de toekomst en de biodiversiteit die essentieel is voor een leefbare wereld. Vandaag richten wij ons daarom tot onze nieuwe regering en de Tweede Kamer met een dringende oproep: geef Nederlandse jongeren iets te vieren door de Natuurherstelwet te omarmen. Maak de belofte 'hoop, lef en trots’' iets waard en red onze natuur.

EU-landen verlenen nog steeds tussen 34 en 48 miljard euro aan subsidies die schadelijk zijn voor de natuur, bevestigde een WWF-rapport onlangs. Het grootste deel van deze subsidies gaat naar schadelijke investeringen in de landbouwsector. In Nederland zijn de consequenties hiervan de afgelopen jaren pijnlijk duidelijk geworden. Intensieve industriële landbouw, verstedelijking, vervuiling en klimaatverandering hebben geleid tot een stikstofcrisis, een mestcrisis, het verlies van waardevolle natuurgebieden en een afname van biodiversiteit. Ondanks diverse inspanningen en maatregelen blijft het herstel van biodiversiteit achter bij de dringende water-, bodem-, stikstof-, klimaat- en biodiversiteitsopgaven, en hebben onze boeren nog altijd geen reëel toekomstperspectief te midden van een opeenstapeling aan milieucrises.

De Natuurherstelwet bevat maatregelen voor het verbeteren van de kwaliteit van water, bodem en lucht, en het creëren van leefgebieden voor bedreigde soorten. De verordening vraagt EU-lidstaten zich in te spannen voor het herstel van ten minste 20% van land- en zee-ecosystemen in 2030. Dit is bittere noodzaak: meer dan 80% van de Europese natuur is al gedegradeerd en in Nederland 90%. De doelstellingen van de natuurherstelwet helpen ons uit de stikstofimpasse en verhogen op den duur niet alleen onze vogelstand en waterkwaliteit, maar ook onze voedselzekerheid en werkgelegenheid terwijl onze klimaatmitigatie versterkt wordt. Uit een recent rapport van Arcadis, in opdracht van de Rijksoverheid, blijkt dat natuurherstel onder de wet meer dan 129 miljard euro aan baten tot 2050 kan opleveren terwijl de kosten op 79 miljoen geschat worden. Als we geen actie nemen, stelt hetzelfde rapport, worden deze kosten 'doorgegeven aan toekomstige generaties'.

In maart besloot de Kamer tegen de Natuurherstelwet te stemmen, maar het is nog niet te laat. In een brief aan hun collega’s vroegen initiatiefnemer Ierland en tien andere lidstaten ministers die tegen de Natuurherstelwet willen stemmen hun positie te heroverwegen om de natuur- en klimaatcrisis aan te pakken. Wij roepen de Nederlandse regering op om deze laatste reddingspoging te ondersteunen en jongeren een reden te geven om hoopvol te zijn over hun toekomst. Wij verzoeken de regering om tijdens de Raad van Ministers op 17 juni voor de Natuurherstelwet te stemmen. Daarnaast roepen wij de regering op een meerderheid te zoeken ter ondersteuning van deze cruciale wetgeving. Het gaat hierbij niet alleen om het nakomen van onze internationale verplichtingen, zoals vastgelegd tijdens de vorige Biodiversiteitstop, maar ook om het waarborgen van een gezonde en duurzame leefomgeving voor alle generaties, inclusief die van de toekomst.

'Jongeren' worden momenteel nog net één keer vaker genoemd dan de 'goede boterham' in het nieuwe Hoofdlijnenakkoord en geen enkele keer in verband met onze natuur-en klimaatopgaven. Dit terwijl jongeren in heel Europa zich de afgelopen jaren onvermoeibaar hebben ingezet voor het aannemen van deze cruciale Natuurherstelwet. De aanhoudende biodiversiteitscrisis en vertraging van natuurherstelbeleid verzwaren de lasten die wij en toekomstige generaties dragen voor het beschermen en regenereren van onze vermoeide en uitgebuite ecosystemen.

Deze wet gaat niet over menselijk welzijn versus andere soorten beschermen, of over landbouw versus natuur. Het gaat over het langetermijnperspectief, en om onze toekomst. Wij doen een dringend beroep op u, de beleidsmakers van Nederland, om de Natuurherstelwet te ondersteunen. Dit ook in naam van het principe van intergenerationele rechtvaardigheid waar jullie op de vorige Biodiversiteitstop mee instemden te respecteren.

Geef jongeren iets om trots op te zijn, iets om voor te vechten. Geef ons iets om te vieren op Wereldbiodiversiteitsdag.

Ondertekend door JV-Jongerenvertegenwoordigers Biodiversiteit en Voedsel, Global Youth Biodiversity Network Europe (GYBN), SoortenNL, WNFWaddenvereniging, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Stichting De Noordzee en IUCN NL

Tekst: Nationale Jeugdraad
Foto: Sander Turnhout