Internationale belangstelling voor Nederlandse duinen

Stichting Bargerveen
3-JUN-2016 - Maar liefst 10% van de Europese kustduinen en 90% van de Europese binnenlandse stuifzanden ligt in Nederland. Deze natuurgebieden staan onder druk, maar mede dankzij enkele Europese LIFE-projecten wordt er gewerkt aan behoud van biodiversiteit. Natuurbeheerders, beleidsmakers en onderzoekers uit de hele EU komen nu naar Nederland om kennis over beheer en herstel van duinsystemen uit te wisselen.

Van 15 tot 17 juni vindt er in Zandvoort een bijeenkomst plaats, waarin alle LIFE-projecten worden samengebracht die in Europese duinen en stuifzanden zijn uitgevoerd. Met inbreng uit onder andere Portugal, Denemarken, Zweden, Finland, Letland, Polen, Engeland en uiteraard België en Nederland is vrijwel de gehele Atlantische en Oostzeekust vertegenwoordigd. Gezocht wordt naar de overeenkomsten en verschillen van de problemen die de biodiversiteit onder druk zetten én naar de mogelijke oplossingen.

Nederlandse projecten

In Nederland zijn het afgelopen decennium een paar grote LIFE-projecten uitgevoerd. Op veel plekken is voedselrijke bodem verwijderd en is geprobeerd om meer verstuiving van zand te krijgen, zodat er weer nieuwe, jonge duinen worden gevormd. Daarnaast zijn invasieve exoten verwijderd en is op veel plekken met behulp van begrazing de sterke vergrassing bestreden.

Haarmos en Buntgras in stuifzandlandschap

Problemen voor biodiversiteit

Op internationale schaal zijn er met name zorgen over kusterosie in relatie tot klimaatverandering en stijging van de zeespiegel. Daarnaast spelen ‘lokaal’ problemen voor het behoud van de biodiversiteit, zoals vernietiging van natuurgebied door bebouwing; milieufactoren als verdroging, vermesting en verzuring; de sterke afname van dynamiek en de opmars van invasieve soorten, zoals Amerikaanse vogelkers en Japanse rimpelroos.

De weg naar herstel

Maatregelen in het KootwijkerzandDe bijeenkomst zal zich vooral richten op handelingsperspectief voor beheerders. Wat zijn de beste manieren om verstuiving te simuleren en om invasieve soorten duurzaam te verwijderen? Zijn er ergens innovatieve methoden ontwikkeld of moet je juist teruggrijpen naar het cultuurhistorisch gebruik van de duinen? Daarnaast zal op een rij worden gezet welke soorten of processen het eerst veranderingen laten zien wanneer de duinen onder druk komen te staan: deze ‘early warning indicators’ zijn van groot belang om tijdig in te kunnen grijpen.

In enkele artikelen van het tijdschrift Duin staat beschreven wat in de Nederlandse kustduinen via LIFE is uitgevoerd.

Tekst en foto’s: Marijn Nijssen, Stichting Bargerveen (leadfoto: begrazing houdt het duin open)