Bloemrijk grasland in wijstgebied

Beekdallandschap De Gooren wordt in ere hersteld

Provincie Noord-Brabant
20-MEI-2019 - Brabants Landschap werkt samen met Waterschap de Dommel en gemeente Hilvarenbeek aan natuur- en landschapsherstel in De Gooren in Hilvarenbeek. Het brengt het zeldzaam geworden beekdallandschap met bijbehorende natuurwaarden terug. De doelstelling is om de herinrichting voor het einde van 2019 af te ronden.

Het natuur- en landschapsherstel komt voort uit de Landinrichting De Hilver. Met dit project legt Brabants Landschap 21 hectare nieuwe natuur aan in het Natuurnetwerk Brabant. Te beginnen met landschapsherstel door aanplant van elzensingels en landschapsbomen. Ook worden begrazingseenheden en hooilanden ingericht. De laatste werkzaamheden bestaan uit grondverzet. Dit betekent de aanleg van poelen, beekherstel en het afgraven van de bovenlaag.

Roodborsttapuit

Karakteristiek landschap

De locatie van de beplanting is gebaseerd op historische kaarten. Veel karakteristieke elzensingels en mooie landschapsbomen (onder andere zomereik, els, zoete kers, fladderiep, populier) komen terug. Elzensingels zijn smalle stroken beplanting in rechte lijnen, voornamelijk bestaand uit elzen. Met de aanplant van de gevarieerde elzensingels ontstaan geschikte leefgebieden voor karakteristieke (struweel)vogels, zoals roodborsttapuit, grasmus, putter en spotvogel. Ook de torenvalk en steenuil verblijven graag in deze singels.

Knolsteenbreek

Bloemrijke graslanden

Door de graslanden door te zaaien met kruiden, niet meer te bemesten en regelmatig te maaien, waarbij het maaisel steeds wordt afgevoerd, ontstaan op termijn bloemrijke graslanden. Deze zijn interessant voor vlinders zoals het oranjetipje, die haar eitjes op de pinksterbloem legt en het icarusblauwtje, die afhankelijk is van rolklaver.
Van een gedeelte van de graslanden (ongeveer twee hectare) aan de beek, wordt de bovenlaag afgegraven, dit heet 'maaiveldverlaging'. Hierdoor wordt het vochtiger en minder voedselrijk. Met het juiste maaibeheer herstelt het vochtig hooiland langs de beek. De zeldzame plant knolsteenbreek, die in de omgeving al wel voorkomt, kan hierdoor weer terugkeren.

Weidebeekjuffer

Natuurlijke situatie van het beekdal

Verspreid over het gebied graaft Brabants Landschap vier ondiepe poelen voor poelkikkers, watersalamanders en libellen, zoals de viervlek, platbuik en oeverlibellen. En tot slot wordt beekherstel van de Roodloop uitgevoerd. De Roodloop is een beekje dat door het gebied stroomt. De bovenloop en middenloop van deze beek worden weer met elkaar verbonden door het graven van een zeshonderd meter lange, kronkelende beekloop, gebaseerd op de oude loop van de beek. Zo kunnen planten en dieren zich beter verspreiden en wordt de natuurlijke situatie van het beekdal hersteld. De weidebeekjuffer, en misschien op termijn ook wel de bosbeekjuffer, profiteert hiervan.

Het project wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant. In het project werkt Brabants Landschap samen met Waterschap De Dommel en Gemeente Hilvarenbeek.

Zelf een kijkje nemen?

Het gebied ligt ten oosten van de N269 en is zichtbaar vanaf deze weg. Via de straat Driehuizen in Hilvarenbeek is het gebied te bereiken. Er ligt een wandelpad door het gebied en er staat een informatiebordje.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Brabants Landschap: 0411 - 622 775 / info@brabantslandschap.nl.

Tekst: Saskia Meijs, Provincie Noord-Brabant
Foto's: Sjors de Kort (leadfoto: bloemrijk grasland in wijstgebied); Marco Renes