Grote karekiet

Grote karekiet in rietmoeras Drontermeer

Vogelbescherming Nederland
10-DEC-2019 - Afgelopen zomer is in het nieuwe rietmoeras aan de oostelijke oever van het Drontermeer een grote karekiet aangetroffen! Dat is prachtig nieuws. De grote karekiet is de laatste decennia met 90% afgenomen en staat daardoor op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels.

De grote karekiet bij het Drontermeer is vier maal zingend waargenomen en uit waarnemingen blijkt dat de karekiet een territorium bezet heeft. Om te spreken van een aanvaard territorium moeten de waarnemingen voldoen aan een aantal standaard interpretatiecriteria die door SOVON zijn opgesteld. Dat betreft minimaal twee waarnemingen van paren, territoriaal of nestindicerend gedrag, waarvan minimaal een binnen vastgestelde datumgrenzen (15 mei - 15 juli).

In dit geval is vier maal een grote karekiet waargenomen: 21 juni (langdurig zingend), 16 juli (kortdurend zingend), 23 en 29 juli (beide data slechts af en toe even zingend). Het gedrag van de grote karekiet wijst op een broedgeval, maar zeker is dat niet. Ongepaarde mannen blijven normaal gesproken actief doorzingen en zwerven rond. Deze was honkvast en de zangactiviteit nam in de loop van het seizoen sterk af, wat het beeld bevestigt. Er is echter geen nestindicerend gedrag waargenomen, zoals een alarmerende vogel met voer in de snavel, waardoor niet met zekerheid vastgesteld kan worden dat het een broedgeval betreft.

Grote karekiet

Ook roerdompen actief in Drontermeer

In de jaren 2017, 2018 en 2019 heeft de roerdomp al in het nieuwe rietmoeras gebroed. In 2018 werd één territorium met twee broedgevallen vastgesteld. In 2019 was net als het voorgaande jaar een roerdompman actief op twee locaties in het rietveld. Hier zijn beschutte oeverzones aanwezig in nog open geulen tussen stroken met goed ontwikkeld riet. Er was zeker één broedgeval op basis van een waarneming van een voedselvlucht naar het terrein ten noorden van het moeras.

Nieuw moeras bewijst zijn waarde

Daarmee heeft het nieuw aangelegde rietmoeras van 42,7 hectare groot zijn waarde bewezen! Het eerste deel van het rietmoeras (8 hectare) is in 2014 aangelegd als compensatiegebied voor de realisatie van het Ruimte voor de Rivier-project IJsseldelta. Daaraan is 34,7 hectare toegevoegd in het kader van het Life-project a better Life for bittern. Het rietmoeras is aangelegd op voormalige landbouwgrond, deze is in een golvend patroon afgegraven tot ongeveer het grondwaterpeil. Om de ontwikkeling van het rietmoeras te versnellen zijn rietstekken geplant.

Vestiging van de grote karekiet in het Drontermeer

Tekst: Sophie Lauwaars en Nico Korporaal, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Jankees Schwiebbe, Birdphoto.nl (leadfoto: grote karekiet); Harry van Oosterhout, Saxifraga; Altenburg & Wymenga