Natuur in Nederland

Informatiemodel Natuur zorgt voor betere samenwerking aan natuurherstel

BIJ12
10-JUN-2020 - Provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor natuurbeheer. Ze doen dit samen met instanties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de twaalf landschappen. Om hierin goed te kunnen samenwerken, is afgesproken om de Index Natuur en Landschap als gemeenschappelijke ‘taal’ te hanteren en om data over de natuur op dezelfde wijze vast te leggen.

Hoe dit moet gebeuren, staat beschreven in het Informatiemodel Natuur (IMNa). BIJ12, uitvoeringsorganisatie voor de provincies, beheert het IMNa.

Terreinbeherende organisaties krijgen subsidie van de provincie voor het beheren van de natuur. Om goede afspraken te kunnen maken over waar en hoe het natuurbeheer plaatsvindt, is het onder meer belangrijk dat iedereen er hetzelfde onder verstaat en dat de natuurgegevens op dezelfde manier worden vastgelegd en uitgewisseld kunnen worden. Het Informatiemodel Natuur (IMNa) speelt daarin een belangrijke rol.

Misverstanden voorkomen

Het IMNa is een standaard voor uniforme, digitale gegevensuitwisseling in de natuurketen. Het model beschrijft hoe natuurgegevens samenhangen, waar de uitwisseling van deze gegevens aan moet voldoen en welke definities gelden. Zo staat in het IMNa voorbeeld de definitie van het ‘beheergebied’ ofwel de ‘beheertypenkaart’. Dit is alle aanwezige beheerwaardige natuur en landschap in Nederland, volgens de beheertypen uit de landelijke Index Natuur en Landschap. Hiermee geeft de provincie aan op welke plek zij welk soort natuur wil behouden en waar zij subsidie voor wil verlenen. Door dit landelijk op een uniforme manier te beschrijven, voorkom je misverstanden hierover.

Uniforme gegevens

Naast deze uniforme taal is het ook belangrijk dat alle partijen in de natuurketen op dezelfde wijze hun data en informatie verzamelen en vastleggen. Dit is enerzijds nodig om gegevens efficiënt uit te kunnen wisselen, maar ook om goede rapportages te kunnen maken. Deze rapportages zijn zowel bedoeld om verantwoording af te leggen over het gebruik van subsidiegelden, maar ook om te weten hoe het gaat met de natuur. Een goed voorbeeld hiervan is de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur. "Juist in deze tijd is het onderwerp ‘natuur’ actueler dan ooit. Door de stikstofcrisis staat buiten kijf dat herstel van de natuur nodig is. IMNa zorgt ervoor dat alle partijen in de natuurketen hierbij slim en efficiënt kunnen samenwerken," aldus Arno Teunissen, van de interprovinciale Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland.

Standaard voor gegevensuitwisseling

Het IMNa is in 2010 ontwikkeld bij de invoering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Provincies hebben toen gezamenlijk, in afstemming met terreinbeheerders, instrumenten ontwikkeld voor landelijke uniformiteit en eenduidigheid van het SNL en een effectieve en efficiënte uitvoering ervan. IMNa is één van die instrumenten. Om te zorgen voor een nog betere afstemming tussen beleid en techniek zijn hierover begin 2020 door de interprovinciale Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland nieuwe afspraken gemaakt over het IMNa-beheerproces. Onlangs is ook een factsheet (pdf; 0,3 MB) verschenen om (nieuwe) gebruikers te informeren over de voordelen en werkwijze van het IMNa.

Tekst: Leontina Burgers, BIJ12
Foto: BIJ12 (leadfoto: natuur in Nederland)