Bever

Oprichting Kenniscentrum Bever: bundeling van kennis en krachten

Zoogdiervereniging
16-MRT-2021 - In het Kenniscentrum Bever werken organisaties samen aan het bundelen van kennis en actuele informatie over de bever. De beverpopulatie groeit sinds de herintroductie in 1988 en neemt toe in verspreiding. Dit is ontzettend mooi, maar brengt tegelijkertijd ook enkele uitdagingen met zich mee. Om duurzaam met de bever samen te leven, is het delen van kennis en het bundelen van krachten essentieel.

Het Kenniscentrum Bever is een initiatief van STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging. Andere organisaties zijn natuurlijk ook welkom om hun kennis over de bever binnen het kenniscentrum te delen. De komende maanden wordt bestaande informatie verzameld op het gebied van ecologie, verspreiding, monitoring, knelpunten, oplossingen en wetgeving. Begin november 2021 zal de website van het kenniscentrum gelanceerd worden. Hierop kun je alle beverinformatie vinden. Verder worden evenementen voorbereid om beverkennis met belangstellenden te delen.

Herintroductie bever

De bever was in 1826 uitgestorven in Nederland. In 1988 is de herintroductie van de bever gestart. Aanvankelijk groeide de populatie langzaam, maar sinds 2011 is deze flink toegenomen. Inmiddels leven in bijna alle provincies bevers. De verwachting is dat zowel de verspreiding als de aantallen voorlopig blijven toenemen. Dit zorgt op de meeste plekken voor een positieve impact op de biodiversiteit. Tegelijkertijd ontstaan op enkele plaatsen conflicten, waar we dankzij het kenniscentrum samen snel op kunnen inspelen.

Duurzaam samenleven

Met hun graaf-, bouw- en knaagactiviteiten, die vaak de biodiversiteit verhogen, kunnen bevers ook schade veroorzaken. Dit kan variëren van een omgeknaagde boom op de weg of het spoor, tot een beverhol in een (spoor)dijk of wateroverlast door een beverdam. Bevers zijn via de Europese Habitatrichtlijn en de Wet Natuurbescherming beschermd. Conflicten worden zoveel mogelijk opgelost door mitigerende of compenserende maatregelen. Denk hierbij aan het plaatsen van rasters of het aanbrengen van een beaver deceiver (een buis waarmee de waterstand wordt verlaagd) in een dam. Het is belangrijk om preventieve maatregelen te ontwikkelen en te snappen waarom een bever op een bepaalde plek zit en conflicterend gedrag vertoond. Kennis en ervaring opdoen met (preventieve) maatregelen is cruciaal om op een duurzame manier met de bever samen te blijven leven.

Kennisdeling

Aangezien de beverpopulatie groeit, neemt ook het aantal organisaties en particulieren dat te maken krijgt met bevers toe. Het delen van kennis en ervaring is belangrijk, zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Tot nu toe was er geen centrale plek waar deze informatie te vinden is. Om in deze behoefte te voorzien, slaan STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen, BIJ12, Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging de handen ineen met de oprichting van het Kenniscentrum Bever.

Tekst: Elze Polman, Zoogdiervereniging
Foto: Maaike Plomp