NL, Noord-Brabant, Steenbergen, Dintelse Gorzen 16,

Symposium en enquête: Knellende liefde? Over de (verstoorde) balans tussen recreatie en natuur

Heimans en Thijsse Stichting, Wageningen University
4-SEP-2022 - Hoe wegen we het toenemende recreatieve gebruik van de natuur af tegen de negatieve effecten die dit ook met zich mee brengt? In het Heimans en Thijssesymposium op 1 oktober in Wageningen wordt het thema van vele kanten belicht, inclusief mogelijke oplossingen. We zijn ook benieuwd hoe u met realistische dilemma’s rondom de balans tussen recreatie en natuur zou omgaan. Vul de korte enquête in.

Steeds meer mensen recreëren in de natuur. Aan de ene kant natuurlijk fantastisch dat veel mensen de natuur waarderen en er gebruik van maken. Mogelijk neemt het draagvlak voor natuur daardoor toe en ervaren meer mensen de positieve gezondheidseffecten van het buiten zijn. Maar door die toenemende recreatiedruk komt de in ons land al zo kwetsbare natuur ook steeds verder onder druk te staan.

Nog veel vragen te beantwoorden

Als gevolg van verdroging, verzuring en vermesting heeft de natuur het al moeilijk.  In zo’n situatie kan verstoring door de mens extra stress opleveren, die de overlevingskansen van plant- en dierpopulaties mogelijk verder negatief beïnvloedt. Weten we genoeg van de effecten van recreatie op die natuur, ook in het geval van een verslechterende (abiotische) milieukwaliteit? Zijn politici, bestuurders en de terreinbeheerders zich voldoende bewust van het soms wankele evenwicht tussen beleven en verstoren? Krijgt de natuur in hun belangenafweging wel voldoende gewicht. Aan welke kennis hebben zij behoefte? En is de individuele mountainbiker, wandelaar of vogelfotograaf zich voldoende bewust van het mogelijk verstorende effect van hun gedrag? Moet er meer gedaan worden aan bewustwording of is een meer strikte regelgeving van beheerders en overheden nodig?

In het Heimans en Thijssesymposium 2022 op zaterdagmiddag 1 oktober op de campus van Wageningen University wordt het thema van vele kanten belicht, inclusief mogelijke oplossingen. Hopelijk biedt dit stof tot nadenken over dit belangrijke onderwerp. Het programma en het aanmeldformulier vindt u op de website van de Heimans en Thijsse Stichting.

Wat zou u doen bij bepaalde dilemma’s?

Ter voorbereiding van het Heimans en Thijssesymposium doen we een klein onderzoek naar de opvattingen over de balans tussen natuur en recreatie. In de deze enquête leggen we u onder andere enkele praktijkdilemma’s voor met de vraag wat u zou doen. Het invullen van deze enquête kost enkele minuten. Uiteraard is het invullen geheel anoniem, de resultaten publiceren we samen met de resultaten van het symposium. Alvast veel dank voor uw medewerking!

Tekst: Arnold van Vliet, Anton van Haperen, Bart van Tooren, Harmke van Oene, Herman van Dam, Meyltje van Aalst en Jelka Both, Heimans en Thijsse Stichting
Foto: Jan van der Straaten, Saxifraga