Lancering toolbox voor Basiskwaliteit Natuur

Vogelbescherming Nederland
16-APR-2024 - Natuur zorgt voor een schone lucht, schoon drinkwater en leefbare plekken voor mensen. Het is daarmee de basis voor een gezonde leefomgeving. Overheden en (natuur)organisaties zetten zich daarom in om een Basiskwaliteit Natuur te realiseren.

Om deze organisaties te ondersteunen in dit proces en concrete handvatten te bieden, hebben Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Vogelbescherming Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een toolbox ontwikkeld. In deze toolbox staan praktische tips, instrumenten, voorbeelden en kennis over hoe je met Basiskwaliteit Natuur aan de slag kunt gaan.

Basiskwaliteit Natuur is essentieel

Basiskwaliteit Natuur is de set van condities (abiotiek, inrichting en beheer) die algemene soorten in hun leefgebied nodig hebben om algemeen te blijven of te worden als ze dat nog niet zijn. Planten en dieren gedijen bij gunstige leefomstandigheden, net als de mens. Als de condities van een leefgebied op orde zijn en algemene soorten kunnen voorkomen, zorg je voor een gezonde leefomgeving voor de natuur. Daarmee zorgt Basiskwaliteit Natuur ook voor een gezonde leefomgeving voor ons als mens. Daarin kan iedereen schone lucht inademen, heb je schoon drinkwater en een vitale bodem, vind je verkoeling onder de bomen in de stad, en is het algemene welzijn hoger. Basiskwaliteit Natuur is dus essentieel voor de natuur zelf, maar ook voor mensen, zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten.

Praktische toolbox

Hoe ga je aan de slag met Basiskwaliteit Natuur? De toolbox geeft een stappenplan om hieraan te werken. Er zitten veel instrumenten in die je direct kunt toepassen, maar ook veel goede voorbeelden van gemeenten, provincies en waterschappen die al bezig zijn met Basiskwaliteit Natuur. Zo kun je zelf aan de slag met het in kaart brengen van je gebied en het organiseren van participatie. Daarnaast staan er maatregelen in waarmee je kunt sturen op het verbeteren van de condities en hoe je dit kunt monitoren. De komende jaren wordt de toolbox uitgebreid met nieuwe instrumenten en vanuit de kennisontwikkeling waar diverse organisaties, waaronder Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Vogelbescherming Nederland, mee bezig zijn.

Kennisdocument Basiskwaliteit Natuur

Om Basiskwaliteit Natuur duurzaam te verankeren in gebiedsvisies, processen en uitvoering is het cruciaal dat het een gemeenschappelijk uitgangspunt en gemeenschappelijke taal is voor alle gebiedspartijen en belanghebbenden. Hiervoor is het Kennisdocument Basiskwaliteit Natuur (pdf: 12,8 MB) ontwikkeld. Het document is ontwikkeld door Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL, Sovon Vogelonderzoek Nederland en Wageningen University & Research, in opdracht van het Ministerie van LNV.

Meer informatie

Over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boerenorganisaties, kennisinstellingen, overheden en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Inmiddels zijn al bijna tweehonderd partijen aangesloten bij onze maatschappelijke beweging. Samen buigen we biodiversiteitsverlies om naar biodiversiteitsherstel. Kijk voor meer informatie op Samenvoorbiodiversiteit.nl.

Over Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden, in Nederland en wereldwijd, samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld. Kijk voor meer informatie op Vogelbescherming.nl.

Tekst: Samen voor Biodiversiteit; Vogelbescherming Nederland 
Beeld: Vogelbescherming Nederland