Compilatie voor EuropeForNature

Europe For Nature: help Europeanen voor natuur en duurzaamheid kiezen

Nature Today
15-MEI-2024 - Help het tij te keren en Europa voor natuur en duurzaamheid te laten kiezen, en om zoveel mogelijk experts in Europa heel veel mensen te bereiken met hun kennis over veranderingen in het milieu, de gevolgen en mogelijke oplossingen. Reageer de komende weken op sociale mediaberichten met #EuropeForNature, teken de #EuropeForNature petitie en/of doe een donatie zodat we ons bereik vergroten.

Met een klein groepje wetenschappers hebben we Europe For Nature in een paar weken tijd bedacht en ontwikkeld. Waarom? Omdat: 1) we al tientallen jaren met tienduizenden collega’s wereldwijd onderzoek doen naar allerlei milieuproblemen, hun oorzaken en oplossingen; 2) we de problemen (klimaatverandering, verlies biodiversiteit, etc.) snel groter zien worden en weten wat er op ons afkomt; 3) we weten hoe het anders moet en kan; 4) we zien dat in Nederland en Europa onbegrijpelijke beslissingen genomen worden (zie verderop in dit bericht); en 5) we deze negatieve spiraal willen doorbreken door experts en samenleving beter met elkaar te verbinden en bij de keuzes die elke dag gemaakt worden natuur en duurzaamheid prioriteit te geven. De Europese verkiezingen op 6 juni bieden een mooie kans om het tij te keren. We nodigen iedereen die voor natuur en duurzaamheid en voor een leefbare wereld wil gaan uit om te helpen die negatieve spiraal om te buigen.

Hieronder lees je hoe jij een bijdrage kunt leveren aan dit ambitieuze initiatief. Elke bijdrage – of die nu groot is of klein – maakt echt een verschil. Alvast bedankt voor de hulp.

Hieronder meer informatie over de aanleiding.

Onze omgeving, ons huis, is in een zeer slechte staat

Tientallen jaren van onderzoek door tienduizenden wetenschappers laten er geen twijfel over bestaan. De natuur is sterk in verval. Ons klimaat verandert snel. Ons water, onze lucht en onze bodem zijn vervuild met giftige stoffen. Deze achteruitgang van het milieu heeft steeds meer gevolgen voor onze economie, ons voedselsysteem en ons welzijn. Als er geen significante maatregelen worden genomen, zullen de aantasting van het milieu en de impact op het welzijn van de huidige en volgende generaties onvoorstelbaar groot zijn. Het wordt ook duidelijk dat de tijd dringt om aanzienlijke milieueffecten op onze samenlevingen te voorkomen.

Europese Green Deal bedreigd

De Europese Green Deal was bedoeld om veel van deze milieu-uitdagingen op te lossen. De Green Deal had tot doel de EU om te vormen tot een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, en te zorgen voor:

 • Klimaatneutrale samenleving in 2050.
 • Economische groei losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen.
 • Geen persoon en geen plaats wordt achtergelaten (een 'rechtvaardige transitie').

De Green Deal erodeert echter onder invloed van protesten vanuit het industriële deel van de landbouwsector. Recente acties van beleidsmakers in de Europese Unie wijzen op een aanzienlijke afzwakking van beleidsinitiatieven die in de Green Deal zijn voorgesteld. Deze omvatten in chronologische volgorde:

 • Het op de plank leggen van de wet op het duurzame voedselsysteem (oktober 2023).
 • Het intrekken van voorstellen voor een alomvattende herziening van de wetgeving inzake dierenwelzijn (geen verbod op de export van levende dieren naar niet-EU-landen; geen verbod op de verkoop en productie van bont; geen geleidelijke afschaffing van het gebruik van kooisystemen voor kippen en konijnen en eenden) (7 december 2023).
 • De intrekking van het voorstel voor de verordening duurzaam gebruik van pesticiden (6 februari 2024).
 • De uitsluiting van de landbouw van de klimaatdoelstellingen voor 2040 (6 februari 2024).
 • Een voorgestelde verzwakking van de milieuvoorwaarden in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (15 maart 2024).
 • Het op de plank leggen van de Natuurherstelwet (22 maart 2024).
 • De verzwakking van de Wet bodemmonitoring (10 april 2024).
 • De verzwakking van de richtlijn industriële emissies (alleen de grootste veehouderijen zijn meegenomen) (12 april 2024).

Bezorgdheid in de samenleving, inclusief experts

Miljoenen mensen uit heel Europa, waaronder velen uit de landbouwsector, maken zich zorgen over de milieuproblemen en de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen ervan. Ze maken zich zorgen over de recente beleidsontwikkelingen die de achteruitgang van het milieu, met al zijn gevolgen, zullen versterken. Deze beleidsontwikkelingen zijn niet alleen in tegenspraak met internationale afspraken, maar gaan ook voorbij aan de inzichten en aanbevelingen die uit wetenschappelijk onderzoek voortkomen.

Een van de groepen die zich zorgen maakt, maar niet zo zichtbaar is, zijn leden van de wetenschappelijke gemeenschap. Deze leden hebben hun diepe bezorgdheid geuit over de recente erosie van het klimaat- en milieubeleid, maar het mocht niet baten.

Idee en doel van Europe For Nature

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van het Wageningen Biodiversity Initiative deelde een groep van vijftig wetenschappers hun zorgen over het recente natuur- en duurzaamheidsbeleid van het Europese parlement. Tijdens deze bijeenkomst ontstond het idee voor ‘Europe For Nature’ om onze zorgen als wetenschappers breder in de samenleving te delen. Een kernteam van wetenschappers werkte het initiatief uit.

We willen burgers in Europa laten zien hoe belangrijk het is om prioriteit te geven aan natuur en duurzaamheid, en willen hen in staat stellen hun stem te laten horen.

We zouden het geweldig vinden als heel veel mensen in heel Europa elkaar vinden en versterken en de negatieve spiraal om te buigen naar een duurzame toekomst. #EuropeForNature.

Meer informatie

Tekst: Arnold van Vliet, Jeroen Candel, Ignas Heitkonig en Judith Westerink
Foto’s: Pixabay