Gele kwikstaart

Wat kunnen we doen voor de akkervogels in Flevoland?

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels
31-MEI-2024 - Er is een brede en integrale aanpak nodig om de dramatische achteruitgang van akkervogels in Flevoland te doen keren. Het goede nieuws is dat het allemaal beschreven staat in het 'Actieplan Akkervogels Flevoland 2024-2033' dat Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels onlangs samen met veertien andere organisaties heeft gepresenteerd.

Flevoland is een belangrijke provincie voor karakteristieke akkervogels zoals gele kwikstaart, graspieper, kievit en scholekster en heeft ook speciale verantwoordelijkheid voor soorten als zomertortel en grauwe kiekendief. De situatie voor veel soorten is echter zorgelijk: de aantallen blijven maar afnemen. De mogelijkheden om het tij te keren zijn inmiddels goed bekend en de oplossingen ook voorhanden. Alle informatie is nu samengevat in een actieplan voor de komende tien jaar (pdf: 5,1 MB).

Trend van de kievit in Flevoland op basis van MAS-tellingen. De blauwe lijn is het geschatte aantal en de rode lijn de gemiddelde trendlijn     Trend van de graspieper in Flevoland op basis van MAS-tellingen. De blauwe lijn is het geschatte aantal en de rode lijn de gemiddelde trendlijn

Brede en integrale aanpak

De belangrijkste boodschap uit het actieplan is dat vogels veel sterker reageren op het landschap als geheel dan op afzonderlijke beheermaatregelen. Een veel meer natuurinclusieve landbouw is daarbij een doeltreffende oplossing. Daarbij komen ook andere grote opgaven in het landelijk gebied samen, inclusief het herstel van biodiversiteit. Wat dit actieplan krachtig maakt, is dat er niet alleen naar processen in de landbouw wordt gekeken, maar dat ook alle beheerders van het landelijk gebied (natuurorganisaties, provincie, waterschap, gemeenten) worden aangesproken op hun mogelijkheden (en verantwoordelijkheden) om bij te dragen. Het is in dit kader bemoedigend dat zoveel Flevolandse partijen met het actieplan laten zien dat zij het herstel van de akkervogelpopulatie serieus nemen.

Kievit, een van de akkervogelsoorten die in Flevoland een matige afname blijft vertonen

Kennis en draagvlak vergroten

Een andere les uit het plan is dat er nog veel moet gebeuren om kennis en draagvlak te vergroten, zowel bij betrokkenen als bij het brede publiek. Er is behoefte aan meer en sterker toegespitst voorlichtingsmateriaal over akkervogels. Het beschikbaar komen van dit actieplan, inclusief een publiekssamenvatting (pdf: 2,3 MB), is in dat kader een mooie eerste stap. 

Presentatie en overhandiging van het actieplan aan de Flevolandse gedeputeerden Harold Hofstra (natuur) en Jan Klopman (landbouw)

Meer informatie

Tekst: Olaf Klaassen & Raymond Klaassen, Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels
Foto’s: Gerard Westerhuis (leadfoto: gele kwikstaart); Raymon Melchers; Daniël Sylla
Figuren: Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels