Natuurberichten

Uitgever: Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels is een internationaal kennisinstituut op het gebied van bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied.

Pagina 1 van 13 - 123 Resultaten

Tijdens een wandeling door akkergebieden kom je ze zelden tegen: houtsnippen. Niet verwonderlijk, want de soort is vooral bekend als bosvogel. In de nacht verlaten houtsnippen echter de veiligheid van bos en ruigtes om in het open..


Lees verder 10 maart 2023   2 wkn oud
Zeearend

Wat zijn de negatieve gevolgen voor roofvogels nu het aantal windturbines in Nederland alleen maar toeneemt? En hoe kunnen we die voorkomen? ..


Lees verder 28 februari 2023   1 maand oud

In een tijdperk waarin biodiversiteit hard achteruitgaat is het belangrijk om te weten hoe het met kwetsbare soorten gaat. Aangezien het grootste deel van ons buitengebied voor landbouw wordt gebruikt, geldt dit des te meer voor..


Lees verder 9 december 2022   3 mnd oud

Aangepast beheer van dijken biedt kansen om natuurwaarden in agrarisch gebied te vergroten. Slaperdijken die tot 1 juli rusten, vormen samen met aangeplant struweel, veilige broed- en foerageergelegenheid voor boerenlandvogels...


Lees verder 3 november 2022   4 mnd oud
Rode wouw

De afgelopen vier jaar zijn in Nederland 35 nestjonge rode wouwen en zes adulte broedvogels uitgerust met GPS/GSM-zenders. De sterfte van de nestjongen is fors en ook van de adulte broedvogels stierven er twee binnen een jaar. Uit..


Lees verder 2 september 2022   6 mnd oud

Met de meeste akkervogels in Nederland gaat het niet goed, maar in de polder Tussenklappen bij Muntendam (Groningen) wemelt het ervan. Dat is deels te danken aan plukjes veldstruweel die speciaal door het boeren-burgerinitiatief..


Lees verder 30 maart 2022   11 mnd oud

Akkerbouwgebieden waren van origine zeer vogelrijk, maar door intensivering van de landbouw zijn akkervogels sterk afgenomen. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) is het beleidsinstrument voor de bescherming van..


Lees verder 19 maart 2022   1 jaar oud

Van de boomvalk zien we vaak slechts een glimp. Deze mysterieuze trekvogel pikt oude kraaiennesten in en overwintert diep in Afrika. In een paar weken brengen ze een legsel groot. Hoe doen ze dat precies? Hoe gebruiken ze het..


Lees verder 5 januari 2022   1 jaar oud

De blauwe kiekendief en de velduil horen bij de Wadden. Echter zijn hun karakteristieke vliegbeeld en foerageergedrag daar tegenwoordig steeds minder te aanschouwen, want het gaat slecht met deze (vooral muizenetende) roofvogels...


Lees verder 24 december 2021   1 jaar oud

Het broedseizoen van in de akkers broedende grauwe kiekendieven in 2021 is er een met het laagste broedsucces in de afgelopen tien jaren. Ondanks dit diepe dal zijn er ook piekjaren, en is er langjarig groei zichtbaar van het..


Lees verder 18 december 2021   1 jaar oud

Archief