Voortuinen in Pijnacker

Minder gezondheidsklachten bij mensen met een groene tuin

Wageningen Environmental Research, Wageningen University & Research
6-APR-2023 - Meer groen in particuliere tuinen is niet alleen nodig voor klimaatadaptatie en biodiversiteit in steden. Het lijkt ook grote invloed te hebben op de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek van Wageningen University & Research en het Nivel naar de relatie tussen het hebben van een tuin en gezondheid.

“De sterkte van de relaties die we hebben gevonden, is opvallend,” zegt Sjerp de Vries, projectleider bij Wageningen Environmental Research. Het onderzoeksteam heeft gekeken naar het verband tussen het hebben van een tuin bij huis (en de hoeveelheid groen in die tuin), en hoe vaak klachten en aandoeningen voorkomen (zoals bekend bij de huisarts). Bij vrij veel aandoeningen lijkt een tuin bij huis gunstig gerelateerd te zijn aan de mate waarin ze voorkomen. En bij nog meer aandoeningen ook de hoeveelheid groen in die tuin.

De Vries: “Dit is iets om rekening mee te houden bij toekomstige woningbouw, en in de visie op de inrichting van stedelijk gebied. Als er meer woningen worden gebouwd in de vorm van appartementen, waardoor straks meer mensen geen privégroen bij huis hebben, kan dat nadelig uitpakken voor de volksgezondheid.”

De onderzochte aandoeningen

In het onderzoek zijn 21 typen aandoeningen onderscheiden. Negen hiervan blijken minder voor te komen bij mensen die een tuin bij huis bezitten, ongeacht de grootte daarvan en de hoeveelheid groen. Het verband is het sterkst bij een beroerte/hersenbloeding. Onder degenen met een tuin komt deze aandoening 15 procent minder voor dan onder degenen zonder tuin. Voor één aandoening is een ongunstig verband met tuinbezit gevonden (elleboog-, pols- en handklachten). Voor de overige 11 typen aandoeningen is er geen verband aangetoond.

Voorbeeld uit kaart die de hoeveelheid groen in tuinen visualiseert

Ook hebben de onderzoekers gekeken naar de hoeveelheid groen in de tuin, ingedeeld in vijf klassen (inclusief een klasse ‘geen tuin’). De Vries: “Hierbij zagen we bij 20 van de 21 aandoeningen een relatie, die ook nu alleen voor elleboog,- pols- en handklachten ongunstig van aard was.” Het positieve verband is het sterkst bij darminfectie: deze komt minstens 20 procent minder voor bij mensen met 50 vierkante meter tuingroen of meer, dan bij mensen zonder tuin.

Groenkaart en gezondheidsgegevens

De Vries: “Om de hoeveelheid groen in tuinen en de woonomgeving in beeld te brengen, hebben we bij Wageningen Environmental Research een groenkaart ontwikkeld. Die is gebaseerd op digitale luchtfoto’s uit 2018, en gecheckt met behulp van onafhankelijke databronnen, bijvoorbeeld gegevens van gemeenten over het aanwezige groen.”

De gezondheidsgegevens zijn afkomstig uit patiëntendossiers van huisartsen, bijeengebracht in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. In de analyses is rekening gehouden met relevante kenmerken van de patiënten zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en huishoudinkomen.

Meer informatie

Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research en het Nivel, en is gesubsidieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (TU18042). Stichting Steenbreek is de penvoerder van dit onderzoek.

Tekst: Wageningen University & Research
Foto: Nanda Sluijsmans, Flickr
Kaart: Wageningen University & Research