Kanoeten en andere wadvogels boven de Waddenzee

Waddenzee verliest mogelijk status als Werelderfgoed

Vogelbescherming Nederland
19-SEP-2023 - Het blijven boren onder de Waddenzee kan Nederland duur komen te staan. De VN-organisatie UNESCO dreigt daardoor om de status van het enige Nederlandse natuurgebied dat Werelderfgoed is, in te trekken.

Vorige week viel het formele besluit van UNESCO waarin de Duitse en Nederlandse overheid met klem worden opgeroepen om geen nieuwe winningen van aardgas, zout of aardolie toe te staan in, onder of vlakbij het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Meer ruimte voor deze gas- en aardoliewinning betekent kans op bodemdaling, meer vervuiling en meer verstoring wat uiteindelijk leidt tot minder gezond leefgebied voor vogels. Dit terwijl het Waddengebied, tevens Natura 2000-gebied, van levensbelang is voor vele miljoenen vogels, waarvan veel trekvogels uit arctische gebieden, zoals de kanoet.

Kanoeten op trek

Waddenzee kwetsbaar

De Waddenzee is een uiterst belangrijke, maar vooral daardoor ook kwetsbare, schakel op de Oost-Atlantische trekroute van tientallen soorten vogels. Monitoring en onderzoek laten zien dat de vogelpopulaties van diverse soorten in het Waddengebied al vele jaren op rij kleiner worden. Ook het belang van de Wadden als broedgebied voor vogels (zoals kluut) staat onder druk.

De status als UNESCO Werelderfgoed betekent internationale erkenning van de enorme waarde van dit natuurgebied en daarmee een garantie om het gebied als zodanig te behouden voor de generaties na ons. Het ecosysteem van het Waddengebied is onmisbaar voor de biodiversiteit wereldwijd.

Klimaatverandering

De overheid heeft een internationale verantwoordelijkheid om het Waddengebied als Natura 2000-gebied te beschermen. Met het risico op dalende zeebodem als gevolg van boringen in de Waddenzee neemt de urgentie voor beschermen toe. Dit is een ontoelaatbare bedreiging in tijden van klimaatverandering en een stijgende zeespiegel. Vogelbescherming Nederland hoopt dat de waarschuwing van UNESCO om de status als Werelderfgoed in te trekken een wake-up call is voor de politiek. We mogen dit unieke natuurgebied niet verloren laten gaan.

Kluut met jong

Wij & Wadvogels

Vogelbescherming Nederland werkt al jaren aan de bescherming van de Wadden, bijvoorbeeld in het Programma naar een Rijke Waddenzee en met de uitvoering van het Actieplan Broedvogels Waddenzee. Sinds 2019 bestaat het programma Wij & Wadvogels. Dit is een samenwerkingsverband van zeven partners: Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging. Samen werken we aan allerlei maatregelen om kwetsbare wadvogelpopulaties weer gezond te maken.

UNESCO rapport

  • Het UNESCO-rapport (pdf: 2,9 MB) met daarin het concept-besluit over de Waddenzee en de analyse van UNESCO over de beschermde status van de Waddenzee (pagina 38-43).

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Marc Guyt, Agami (leadfoto: kanoeten en andere wadvogels boven de Waddenzee); Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland