Natuur in Gelderland

Uitbreiding Gelders Natuurnetwerk ligt op koers

Provincie Gelderland
1-DEC-2017 - Sinds 2011 zijn de provincies verantwoordelijk voor de natuur. Zij hebben met het Rijk afgesproken dat het Nationaal Natuurnetwerk in 2027 klaar is. Voor de provincie Gelderland betekent dat dat nog 4.273 hectare nieuwe natuur aan de Gelderse natuur toegevoegd moet worden door aankoop of omvorming, en 8.414 hectare nog ingericht moet worden.

We liggen goed op schema met het uitbreiden van de natuurgebieden in Gelderland. We hebben in 2016 360 hectare nieuwe natuur ingericht. In totaal is nu al 41% gerealiseerd van wat we voor 2027 klaar willen hebben en is 55% van de benodigde gronden aangekocht. Voor een groot deel van de resterende opgave (39%) is al subsidie verleend voor aankoop of herbestemming of zit deze in de pijplijn. Dat betekent dat de provincie en haar partners (natuurorganisaties, waterschappen, particuliere eigenaren) werken aan plannen om deze gronden vrij te maken van (agrarisch) gebruik en als natuur in te richten. Omdat grond eerst door aankoop of afkoop van agrarisch gebruik beschikbaar moet zijn, en pas daarna ingericht kan worden, loopt de inrichting achter op de grondverwerving. Toch is al 75% van de inrichting afgerond, beschikt of in de pijplijn.

Extra aandacht voor kwaliteit

Uit de landelijke rapportage blijkt dat naast de omvang óók de kwaliteit van de natuur gemiddeld genomen iets vooruit gaat. Vooral omdat gebieden groter en robuuster worden. Dan kan ook de waterhuishouding beter op de natuur afgestemd worden, en hebben andere herstelmaatregelen meer effect. In droge, voedselarme gebieden zoals heide is deze positieve trend niet zichtbaar.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor natuur en landschap: ‘De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe. Voor de drogere heide en bossen op de Veluwe blijft de verbetering van de kwaliteit achter.’

Naast het verder realiseren van het natuurnetwerk, nemen de provincies daarom extra maatregelen, zoals het verbeteren van water- en milieucondities. Zij zetten hier ook veel extra middelen voor in. Zo onderzoeken we in Gelderland of we met steenmeel de kwaliteit van droge heide en bossen kunnen versterken.

Stikstof

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) richt zich op minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling. Naast maatregelen voor de landbouw en verkeer gaat het ook om algemene herstelmaatregelen voor natuur. Deze maatregelen blijken niet overal voldoende, er is meer nodig. In het regeerakkoord staan een aantal activiteiten genoemd, zoals nieuwe staltechnieken en agrarisch natuurbeheer rond Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe.

Planning

Voor het aankopen en inrichten van het Gelders Natuurnetwerk(GNN) werken we samen met verschillende partijen in gebiedsprocessen. Dat is maatwerk en gaat het in het ene gebied snel en in het andere gebied wat langzamer. Soms zijn bijvoorbeeld inpassingsplannen nodig om de ruimtelijke functie van landbouwgrond in natuur te veranderen vóórdat de natuur ingericht kan worden. Ook wacht het inrichten op het aankopen van alle benodigde gronden. De provincies en het Rijk hebben met elkaar afgesproken dat het Gelders Natuurnetwerk in 2027 gereed is.

Meer informatie

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto’s en figuren: Provincie Gelderland