Groene kikker

Pelophylax lessonae. Poelkikker Poelkikker (Bron: Rudmer Zwerver, Saxifraga)

Pelophylax klepton esculenta, vroeger Rana klepton esculenta

Het groene-kikker-complex

In Nederland komen verschillende groene kikkers voor: de Poelkikker (Pelophylax lessonae, vroeger Rana lessonae), de Meerkikker (Pelophylax ridibundus, vroeger Rana ridibunda) en de Middelste groene kikker (Pelophylax kl. esculentus, vroeger Rana kl. esculenta). De Middelste groene kikker is geen echte soort, de Poel- en de Meerkikker worden wel beschouwd als echte soorten. De middelste groene kikker is een hybride die vruchtbaar is en met beide ouders terug is te kruisen. De twee soorten vormen samen met de hybride het groene-kikker-complex (Pelophylax esculenta synklepton). De groene kikkers zijn onder andere van elkaar te onderscheiden op basis van hun voorkomen: De Meerkikker komt voornamelijk ten noordwesten van de lijn Zeeland-Groningen voor, de Poelkikker vooral ten zuidoosten van deze lijn. De Poelkikker is vrij zeldzaam en gaat in aantal achteruit. Op plaatsen waar Meer- of Poelkikker voorkomt zullen vaak ook Middelste groene kikkers gevonden worden. De Middelste groene kikker kan door heel Nederland worden gevonden. Voor de Natuurkalender maken we geen onderscheid tussen de groene kikkers.
Fenologie: In april worden de eerste Groene kikkers gezien en gehoord.
Beschrijving:
Geluid: Groene kikkers maken, in tegenstelling tot Bruine kikkers, een luid, herkenbaar geluid. In de voortplantingsperiode kunnen hele koren Groene kikkers worden gehoord.
Eiklompen: vergeleken met de Bruine kikker worden de eipaketten van de Groene kikker meer verborgen onder het wateroppervlak afgezet, in kleinere concentraties. Ze drijven meestal niet. De eieren zijn duidelijk tweekleurig met een donkere bovenzijde en lichte onderzijde.
Habitat: De drie soorten groene kikkers zijn zon- en warmteminnend, ze hebben dus een voorkeur voor onbeschaduwde wateren. De Meerkikker is aangepast aan leven in het water, en wordt dan ook meer in water aangetroffen dan de Poelkikker. De Meerkikker overwintert ook onder water. De Poelkikker daarentegen is meer aangepast aan leven op het land en overwintert ook op het land. De Middelste groene kikker komt in verschillende biotopen voor.

Voor De Natuurkalender nemen we waar:

  • Eerste individu (in het water of daarbuiten)
  • Eerste eiklompen aangetroffen
  • Eerste roep

Waarnemingen voor deze soort