Nature Today

Home

Hooikoortsseizoen berk versneld van start

De Natuurkalender, LUMC, Wageningen University
Door de zeer hoge temperaturen ontwikkelen berken zich snel en komen de eerste bomen in het zuiden al in bloei, waardoor mensen met een berkenpollenallergie hooikoortsklachten kunnen ervaren. Door de aanhoudende hoge temperaturen berekent de Pollenplanner al vanaf 8 april kans op hoge berkenpollenconcentraties in het zuiden van het land. In het noorden zal dat pas rond 15 april zijn.
29.03.2017

Grijze zwemkrab neemt toe langs Nederlandse Noordzeekust

Stichting ANEMOON
Bij het strandmonitoringproject werden onlangs krabben verzameld die door experts van museum 'Het Natuurhistorisch' werden herkend als Grijze zwemkrabben. Deze zuidelijke soort werd vroeger maar zelden aangetroffen. Deze winter spoelden de dieren op meerdere plaatsen aan. Hoewel er in het verleden niet standaard op is gelet, lijkt er wel sprake te zijn van een sterke toename.
29.03.2017

Kosten bestrijding invasieve planten rijzen de pan uit

FLORON, Natuurmonumenten
Op de Unielijst staan invasieve exoten die bestreden moeten worden omdat ze schade aanrichten in Europa. Eén van deze soorten is Kleine waterteunisbloem. Bestrijding van deze hardnekkige invasieve exoot is kosten- en arbeidsintensief, zo laat Natuurmonumenten zien in haar bestrijding tegen deze soort op Tiengemeten.
28.03.2017

2017: een goed jaar voor de zomertaling

Vogelbescherming Nederland
Dit voorjaar werden tot nu toe opvallend veel zomertalingen op trek waargenomen. Gaan we ook een piekjaar beleven qua aantallen broedvogels? Hopelijk, want het gaat niet goed met deze Rode Lijst-soort. Net zoals bij veel andere vogelsoorten ligt de oorzaak van de achteruitgang vooral in de industrialisatie van de landbouw. In natte natuurgebieden vindt de soort een refugium.
28.03.2017

Download de app

Android app on Google Play Download on the Apple Store

Grote uitbreiding van de kuddes runderen en paarden in Munnikenland

FREE Nature
Het leefgebied van de Rode Geuzen en Konikpaarden in het Munnikenland is dit jaar uitgebreid van 100 naar maar liefst 230 hectare. De hoge uiterwaarden en ingepolderde landbouwgronden hebben plaatsgemaakt voor nevengeulen, een groots rietmoeras en een nieuwe dijk. Alles wat niet permanent onder water staat, moet begraasd worden. Hiervoor zet eigenaar Staatsbosbeheer kuddes in van FREE Nature.
27.03.2017

Nu ook in buitengebied vlinders

De Vlinderstichting
De eerste vlinders worden vooral in bebouwd gebied gezien, in steden en dorpen. Daar is vaak in het vroege voorjaar meer voedsel te vinden dan in het buitengebied. Nu sleedoorn en wilg bloeien, zijn er echter ook buiten stad en dorp vlinders te zien.
27.03.2017

Neemt de Platte zwanenmossel weer toe?

Stichting ANEMOON
Na een aanvankelijke opmars vanaf de jaren ‘90 tot ongeveer 2006, werd de Platte zwanenmossel, de zeldzaamste van onze grotere zoetwatermossels, nauwelijks meer aangetroffen in het benedenrivierengebied. Sinds vorig jaar zijn er opeens weer vaker exemplaren te vinden op rivierstrandjes en oevers van de Merwede-takken. Gaat deze tweekleppige weer vooruit?
26.03.2017

Feiten en cijfers vergroening Europees landbouwbeleid in Nederland

Wageningen Environmental Research (Alterra)
Dat de vergroening van het Europese landbouwbeleid niet echt het succes is dat de beleidsmakers voor ogen hadden is al langer bekend. Maar wat zijn nu de feiten en cijfers achter deze bewering? Anne van Doorn en Rob Smidt van Wageningen Environmental Research (Alterra) zetten de feiten en cijfers van twee jaar vergroening op een rij.
25.03.2017

Advertentie

Agenda

Ontluikende lente al op meer dan 1250 locaties vastgelegd met de GrowApp

De Natuurkalender, GLOBE, Wageningen University
Sinds de lancering afgelopen zondag van de GrowApp hebben al vele honderden mensen de GrowApp geïnstalleerd. Inmiddels zijn er in Nederland al meer dan 1250 fotolocaties aangemaakt. Veel bomen en tuinen zijn nog kaal maar dat zal de komende weken snel veranderen. Maak daarom nu de eerste foto’s zodat je de ontluikende lente volledig vast kunt leggen.
24.03.2017

Als broedgebied van Grutto's verloren gaat

De Levende Natuur
Wat gebeurt er met weidevogels die hun broedgebied verliezen? Kunnen ze een alternatief broedgebied vinden? In de afgelopen jaren zijn daarover waarnemingen verzameld aan gekleurringde Grutto’s in Friesland. In reactie op de ruimtelijke ingrepen bleek een deel van de vogels zich elders te kunnen vestigen. Dit compenseerde echter niet volledig het negatieve effect van de ingrepen op de vogels.
24.03.2017

Uitgelicht

Bever rukt op naar Rotterdam

ARK Natuurontwikkeling

22.01.2017

De Bakelse Aa: Vismagneet door beekherstel

Stichting RAVON

18.01.2017

De roep van de koekoek verstomt

Vogelbescherming Nederland

17.01.2017

Wild van Vlinders

ARK Natuurontwikkeling

15.01.2017

Financiers