Nature Today

Partners en financiers

ARK Natuurontwikkeling

ARK Natuurontwikkeling verlegt grenzen voor wilde natuur met als resultaat robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. Bovendien genereert die natuur inkomsten voor bijvoorbeeld recreatie, delfstoffenwinning en gezondheid. Vrij toegankelijke natuur is spannend én voorwaarde voor de betrokkenheid van mensen.


De Natuurkalender

De Natuurkalender is een samenwerkingsverband dat zich richt op het monitoren, analyseren, voorspellen en communiceren van het moment waarop jaarlijks terugkerende verschijnselen zich voordoen in de natuur. Daarnaast richt het programma zich op het ontwikkelen van methoden en technieken waarmee de samenleving zich kan aanpassen aan of in kan spelen op veranderingen in de natuur.


De Vlinderstichting

De Vlinderstichting zet zich in voor het behoud en herstel van dag- en nachtvlinders en libellen.


EIS Kenniscentrum Insecten

EIS Kenniscentrum Insecten brengt de Nederlandse insecten en andere ongewervelden in kaart.


Natuurrijk Limburg

Natuurrijk Limburg verbindt mensen die geloven dat landbouw en natuur samen veel meer kunnen dan alleen.


Nederlandse Mycologische Vereniging

De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft als doel de bevordering van de kennis van de mycologie (paddenstoelenkunde).


Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een van de financiers die de vernieuwing van de website Natuurkalender.nl mogelijk maakt. Het citizen science programma De Natuurkalender gaat onderdeel vormen van de Nature Today website.


Stichting ANEMOON

Stichting ANEMOON (ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) is een organisatie voor vrijwilligers onderzoek in het mariene milieu.


Stichting FLORON

Stichting FLORON is opgericht om alle informatie over de wilde planten in Nederland te bundelen en op te slaan.


Stichting RAVON

Stichting RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie op het gebied van amfibieën, reptielen en vissen.


Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna

In Nederland doen ruim 17.000 veldbiologen op vrijwillige basis betrouwbare waarnemingen in de Nederlandse natuur. Deze waarnemingen worden per soortgroep ingezameld door Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s). Deze PGO’s werken samen in de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF).


Stichting voor Duurzame Ontwikkeling

De Stichting voor Duurzame Ontwikkeling zet zich in voor het behoud en duurzaam gebruik van natuurlijke ecosystemen. Zij doet onderzoek naar en creëert bewustzijn voor de manieren waarop mensen afhankelijk zijn van de natuur.


Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.


Wageningen UR

Wageningen UR is een internationaal toonaangevende kennisinstelling die essentiële bijdragen levert aan de kwaliteit van leven.


Werkgroep Grauwe Kiekendief

De Werkgroep Grauwe Kiekendief is een internationaal kennisinstituut op het gebied van bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied.


Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging zet zich in voor de studie en de bescherming van alle in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden.