Ruige dwergvleermuis

Uitspraak Raad van State goed nieuws voor vleermuizen

Zoogdiervereniging
22-APR-2021 - Gisteren heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep in het kader van de gedragscode Natuurinclusief Renoveren. Dit hoger beroep was onder andere door de Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland (SEVON) aangespannen tegen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het goedkeuringsbesluit van de minister is vernietigd.

In die uitspraak geeft de Raad van State een aantal zeer belangrijke aanknopingspunten voor een zorgvuldiger omgang met vleermuizen tijdens grootschalige woningrenovatieprojecten. Zo blijkt dat de gedragscode Natuurinclusief Renoveren op een aantal punten te weinig gespecificeerd of te onduidelijk was. Daarnaast had de gedragscode onvoldoende waarborgen om te voorkomen dat de werkwijze het verbod overtreedt om vleermuizen opzettelijk te doden of te verstoren. Ook oordeelde de Raad van State dat de minister bij het goedkeuren van de gedragscode niet over informatie beschikte om te kunnen beoordelen of de gunstige staat van instandhouding van vleermuizen in het gedrang was of kon komen als gevolg van het werken volgens de gedragscode.

De Zoogdiervereniging is blij met deze uitspraak. Piet Bergers, directeur Zoogdiervereniging: "De genoemde punten hebben we immers in een eerder stadium ook in onze eigen zienswijze op deze gedragscode al naar voren gebracht. Kern van onze zienswijze was dat een natuurinclusieve energietransitie alleen mogelijk is wanneer we weten wat het effect is op de verschillende soorten vleermuizen en welke maatregelen ook echt effectief zijn om die effecten teniet te doen. We zien uiteraard het enorme belang van een snelle energietransitie en werken daar volop aan mee. De Zoogdiervereniging wil zich dan ook sterk blijven maken voor een zo snel mogelijke, maar voor zoogdieren verantwoorde, voortgang van de energietransitie."

Gelukkig hebben de ministeries van EZK en LNV inmiddels ook onderkend dat het huidige gebrek aan kennis een enorm risico is voor de energietransitie. Op dit moment worden de eerste stappen gezet om de kennislacunes in beeld te brengen en wordt er al nagedacht over wat er nodig is om deze weg te werken. "Hoe sneller de noodzakelijke kennis beschikbaar is, hoe sneller we Nederland op een gezonde manier toekomstbestendig kunnen maken."

Meer informatie

Tekst: Zoogdiervereniging
Foto: Erik Korsten, Zoogdiervereniging (leadfoto: ruige dwergvleermuis)