Vergrijzen onze zwemkrabben? Help!

Stichting ANEMOON
30-APR-2023 - Een recente analyse van op het strand aangespoelde zwemkrabben wijst op vergrijzing. De Gewone zwemkrab wordt minder gemeld, de zuidelijke Grijze zwemkrab vaker. Een opwarmingseffect, speelt immigratie een rol, vergrijst het krabbenbestand? Wie helpt mee de populatie-ontwikkelingen in de nabije kustzone te volgen?

Zwemkrabben zijn leuk. Ze kunnen niet alleen lopen, maar ook zwemmen. Het achterste paar poten, het vijfde, is daarvoor speciaal omgebouwd. Het is ovaal, afgeplat en verbreed. Met die peddels kunnen ze zwemmen. Duikers en snorkelaars zien dat vaak. Maar in rustig water in haventjes zie je ze ook vanaf de kant vaak opvallend actief zwemmen. Er zijn meerdere soorten, waarvan de Gewone zwemkrab (Liocarcinus holsatus) een belangrijke indicatorsoort is. Deze gold altijd als de 'algemeenste'. Maar misschien wordt hij wel ingehaald...

Voor het eerst gezien, dan weg, nu veel

In 1991 werd de Grijze zwemkrab (Liocarcinus vernalis) op het strand van Katwijk-Noordwijk voor het eerst in Nederland waargenomen. Daarna volgden steeds meer meldingen. Toen kwam de strenge winter van 1995/1996. Daar kon deze zuidelijke soort niet tegen. Vervolgens werden nog maar zelden exemplaren gemeld of in museumcollecties opgenomen. Pas in het begin van januari 2017 werd het dier weer in flinke aantallen gevonden. De soort kwam op streeplijsten terecht en werd als standaard-soort bij het Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP) betrokken. In een NatureToday-bericht en in artikelen (onder andere in Zoekbeeld) werd uit de doeken gedaan hoe de Grijze zwemkrab en de Gewone zwemkrab van elkaar kunnen worden onderscheiden.

Links: levende Gewone zwemkrab met vaak oranje poten en andere delen (Bron: Mick Otten). Rechts: Grijze zwemkrab, die levend vaak, maar niet altijd, wat (groen)grijzer is.

Toename

Vanaf 2017 nam het aantal aangespoeld waargenomen Grijze zwemkrabben sterk toe. Niet alleen de systematisch verzamelde waarnemingen in het kader van het SMP, maar ook het aantal losse waarnemingen via waarneming.nl.

Uit de kaartjes van Verspreidingsatlas.nl, waarin ook de gegevens van waarneming.nl zijn opgenomen, blijkt dat de Grijze zwemkrab vóór 2020 nog maar van weinig locaties bekend was. Met name de laatste drie jaar werd de soort echter vrijwel op alle Noordzeestranden waargenomen. Trekken we voor het gemak even een grens waarbij we alles van vóór 2017 als 'het grijze verleden' bestempelen, dan lijkt de soort zich momenteel flink uit te breiden. (Of in bestuurders-jargon: de Grijze zit de laatste drie jaar 'in de lift'.) Deze vergrijzing geldt nu alleen nog voor de kust, want in duikgegevens uit het MOO, het waarnemingsproject met sportduikers en snorkelaars, zien we op dit moment nog nauwelijks Grijze zwemkrabben de Oosterschelde 'opduiken'. Ervaringen met immigrerende zuidelijke soorten leren overigens dat voorkomens in het binnenwater op den duur vaak die in het open water volgen. (Maar ook het omgekeerde is het geval.)

Recente trend van Grijze versus Gewone zwemkrab

Een recente analyse van de SMP-gegevens laat zien dat de Grijze zwemkrab in 2017 t/m 2022 toeneemt, terwijl de Gewone zwemkrab sinds 2017 juist afneemt. (Bij deze analyses is gecorrigeerd voor de waarnemersinspanning.) De met SMP-data vastgestelde trends vormen doorgaans een goede afspiegeling van de daadwerkelijke populatieveranderingen in de nabije kustzone. Bij de nu waargenomen trend vanaf 2017 is nog wel voorzichtigheid geboden. Ten eerste is de periode erg (té) kort. Ten tweede wordt nog nader onderzocht of het schatten van de aangespoelde exemplaren wel altijd even systematisch verliep. Het schatten van grote aantallen op elkaar lijkende exemplaren over 1 tot 2 kilometer kan lastiger zijn als het om honderden exemplaren gaat. Dan is het niet te doen alle exemplaren stuk voor stuk te bekijken en te determineren. Daar staat tegenover dat de waarnemers goed weten waar ze op moeten letten. Toch neemt dit natuurlijk niet weg dat we graag méér zouden willen weten over deze vergrijzing onder onze peddelende tienpoters (voor wie het niet wist: krabben en kreeften – Decapoda – hebben vijf opvallende poten aan iedere kant. Ten minste 1 paar heeft scharen (de schaarpoten) en van de overige vier paar hebben de laatste al dan niet 'peddels' aan het uiteinde).

Meehelpen nuttig? Ja, zeker weten!

Het verkrijgen van meer zekerheid over trends van onze kustsoorten is belangrijk. De trend van de Gewone zwemkrab wordt in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring gebruikt als indicator voor de kwaliteit van het Europese Habitattype H1110b: de nabije kustzone. Op veel plaatsen langs de kust zijn al SMP-trajecten. Dit zijn vaste tel-routes over het strand waar onderzoekers van aanspoelsel, strandwachters, actief zijn. Langs onze kust zijn dat er 14, langs de Belgische kust 5. Ben je geïnteresseerd en wil je al strandwandelend, onderzoekend en tellend meehelpen onze kustfauna te monitoren? Dan ben je superwelkom! Je loopt altijd eerst mee met een ervaren waarnemer. Mail om een keer vrijblijvend mee te lopen naar anemoon@cistron.nl.

Zelf op pad? Zoek de verschillen!

Ben je zelf op het strand en krijg je het onderzoekersvirus? Help dan mee! Zie onderstaande figuren en het tabelletje. Geef wat je aantrof door aan Stichting ANEMOON. Of/en gebruik de app! 

Het vierde lid van de zwempoot – rood: de merus – is bij de Grijze zwemkrab (B) twee keer zo lang als breed. Bij de Gewone zwemkrab en andere zwemkrabben (A) is dit duidelijk korter.

 

De uitsteeksels ('tanden') op het rugschild tussen de ogen. Bij de Gewone zwemkrab (links) is de middelste tand vaak iets langer dan de twee buitenste. Bij de Grijze is de middelste iets korter en scherper (maar ze kunnen afgesleten zijn; de merus van de zwempoot blijft het makkelijkste kenmerk, behalve als je alleen het schildje vindt natuurlijk. Zie ook het tabelletje hieronder

Kenmerk

Grijze zwemkrab

Gewone Zwemkrab

Zwempoot vierde lid:

Lang (lengte 2 keer de breedte)

Kort (lengte 1,5 keer de breedte)

Kleurpatroon van het rugschild vers exemplaar:

Vaak (iets) gemarmerd

Vaak egaal; vaak met lichte stippen in twee bogen 

Kleur van het rugschild vers exemplaar:

Vaak donkerder gekleurd; Grijsbruin, grijsachtig blauw, lichtbruin, paarsbruin.

Zandkleurig bruin, lichtoranje, grijsbruin, grijsachtig blauw, groenbruin tot grijsgroen. 

Oppervlak rugschild :

Enigszins ruw

Glad

Welving rugschild:

Sterker gewelfd. (Regionen meer zichtbaar en voelbaar)

Vrij plat

Tanden tussen de ogen van het schild:

Middelste van de drie is korter en scherper

Alle drie gelijk van vorm of middelste iets langer

Gebruik de app!

Ook via de Groene strand WebApp kunnen we meer inzicht krijgen in aantalsverhoudingen op het strand. Hier gaat het om waarnemingen/tellingen per 10 meter aanspoelsel. In dit geval wordt dan steeds op de beide zwemkrabsoorten gelet en worden ook nul-waarnemingen doorgegeven als één van beide soorten niet gevonden wordt. Lees meer over de app in dit NatureToday-bericht.

Geef via de WebApp www.groenestrandapp.nl je waarnemingen door. Ga na je registratie via het menu naar ‘Tel en geef door’. Kies soortgroep 'krabben' en dan de Grijze zwemkrab. Kies (afhankelijk van wat je op het strand ziet) voor dode exemplaren, fragmenten, vervellingshuidjes of ter plaatse levend. Kies met + en - het aantal per tien meter strand waar aanspoelsel ligt (eb- of vloedlijn). Let voor dit onderzoek steeds zowel op de Grijze als de Gewone zwemkrab en – belangrijk – geef het ook door als je een soort niet zag; kies dan voor 0

Waarnemingen

Meldingen van deze en andere zee- en brakwaterorganismen en van land-, zoetwater- en zeeweekdieren zijn welkom bij Stichting ANEMOON en platforms als Waarneming.nl

Typerend beeld op het strand. Grijze zwemkrab (links) en Gewone zwemkrab (rechts) zoals je ze vaak ziet; uitgedroogd en wat verbleekt. Door het strijklicht komt mooi naar voren dat het rugschild van de Grijze zwemkrab meer gewelfd is dan dat van de Gewone zwemkrab. En dan ook nog even naar de zwempootjes kijken!

Tekst: Adriaan Gmelig Meyling, Rykel de Bruyne en Inge van Lente, Stichting ANEMOON
Foto's: Wijnand Vlierhuis (leadfoto: "Een zwemmende zwemkrab komt naar je toe deze zomer!" (vrij naar een oude -nu vergrijsde- jingle van radio Veronica). Gewone zwemkrab (Liocarcinus holsatus). Tevens als ansichtkaart, verkrijgbaar bij ANEMOON); Mick Otten, Alie Postma; PICTAN; Steven Campbell; Groene Strand; Stichting ANEMOON