Parrotfish- one of the species which got increased protection under the SPAW protocol.

Verhoogde bescherming voor zes Caribische wilde dieren

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
24-JAN-2024 - Het protocol betreffende speciaal beschermde gebieden en wilde dieren (SPAW-protocol) vormt een cruciaal kader voor het behoud van de biodiversiteit in de Cariben. Recent is aangekondigd dat er in het SPAW-protocol extra bescherming is gegeven aan zes soorten. Deze waren voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Frankrijk. Dit is een belangrijke stap voor natuurbehoud.

Het Verdrag van Cartagena dient als een regionaal kader dat gericht is op het behoud van de biodiversiteit in het Caribisch gebied. Partijen bij het verdrag, waaronder Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland (evenals de Caribisch Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba), hebben zich gecommitteerd aan het handhaven van het SPAW-protocol, een regionale juridische overeenkomst.  

Het SPAW-protocol classificeert soorten in bijlagen I, II en III. De bijlagen I en II hebben betrekking op bedreigde planten- en diersoorten, waarbij het hoogste beschermingsniveau wordt opgelegd. Voor soorten in bijlage III zijn beschermende maatregelen nodig, maar niet zo streng als voor die in de eerste twee bijlagen. 

Dit classificatiesysteem is leidend voor natuurbehoudsinspanningen. De soorten van de bijlagen I en II krijgen een uitgebreide bescherming, waarbij de commerciële handel en het beschadigen of doden van deze soorten verboden zijn. Evenals de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen om het herstel van deze soorten te waarborgen. Voor de bedreigde soorten van bijlage III worden maatregelen genomen met het oog op het herstel. 

Soorten 

Aan bijlage II zijn vier soorten toegevoegd: de reuzenmanta, de Antillenleguaan, de oceanische witpunthaai en de walvishaai. Deze nieuwe status betekent een no-go voor het vangen, bezitten, doden of verhandelen van deze soorten en hun producten. Aan bijlage III zijn de Caribische rifhaai en de papegaaivis toegevoegd. Bijlage III is weliswaar niet zo restrictief, maar roept nog steeds op tot maatregelen om de bescherming en het herstel van in de lijst opgenomen soorten te waarborgen. Verder zijn er updates aangebracht in het actieplan voor het behoud van zeezoogdieren in het Caribisch gebied. Dit was besloten tijdens de laatste Conference of the parties for the Cartagena Convention (COPS) in oktober op Aruba (pdf: 150 KB).

Walvishaai, een van de soorten die verhoogde bescherming kregen onder het SPAW-protocol

Verder, controleer de lokale regels en voorschriften bij de betreffende organisatie voor het beheer van beschermde gebieden of bij de lokale overheid. Zo is het op Aruba en Bonaire verboden om papegaaivissen te vangen, te doden, te verwonden of te verstoren. Ook zijn alle haaiensoorten volledig beschermd in het Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary.

Een duurzame toekomst veiligstellen 

De betrokkenheid van de Nederlandse Cariben bij het SPAW-protocol biedt voordelen, zoals versterkte instandhoudingsinspanningen, internationale samenwerking, verbeterd beheer van hulpbronnen en naleving van internationale verplichtingen, wat bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling en ecologische veerkracht van de regio.

Meer informatie

Tekst: DCNA
Foto's: Marion Haarsma (leadfoto: papegaaivis); Sebastian Pena Lambarri