Eenmalig gebruik Beekprik thumbnail

Zeldzame beekprik doet het goed in schone Dommel

11-DEC-2012 - Zandvang ‘de Klotputten’ in Eindhoven is de afgelopen weken gebaggerd. Om dit werk uit te voeren is het noodzakelijk dat we een aantal zeldzame vissoorten, waaronder de beekprik, afvangen. Tijdens deze actie is gebleken dat er veel meer beekprikken aanwezig zijn dan verwacht.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Zandvang ‘de Klotputten’ in Eindhoven is de afgelopen weken gebaggerd. Om dit werk uit te voeren is het noodzakelijk dat we een aantal zeldzame vissoorten, waaronder de beekprik, afvangen. Tijdens deze actie is gebleken dat er veel meer beekprikken aanwezig zijn dan verwacht.

Beekprik
Waterschap De Dommel heeft een paar maanden geleden ten noorden en zuiden van 'de Klotputten' enkele exemplaren van de beschermde beekprik aangetroffen. Daarom bestond het sterke vermoeden dat er ook in de Klotputten beekprikken aanwezig zouden zijn. Voor verdere uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet is aangevraagd en zijn aanvullende maatregelen genomen.

De beekprik leeft alleen in helder, redelijk snelstromend, zuurstofrijk water met veel variatie in het bodemsubstraat. De bodem moet overwegend zandig zijn, maar moet ook grind bevatten voor de ei afzet en meer slibhoudende delen voor het opgroeien van de larven. Daarom is het belangrijk dat er veel variatie in de beek aanwezig is. Dit ontstaat als snelstromende en minder snelstromende stukken elkaar afwisselen en er veel variatie in waterdiepte is. De aanleg van meanders dragen hier positief aan bij. (Foto: Waterschap De Dommel)

Het te baggeren oppervlak van de Klotputten is afgevist met steeknetten. Uit voorzorg heeft het waterschap, aanvullend op de ontheffingsvoorschriften, grondig geïnspecteerd op de aanwezigheid van beekprikken. Tijdens deze controle zijn een honderdtal beekprikken afgevangen. De gevangen beekprikken zijn een aantal kilometers ten zuiden van de Klotputten uitgezet in geschikt habitat. Met deze vangst blijkt de populatie beekprikken in dit deel van de Dommel veel groter dan we tot nu toe hadden gedacht. Tijdens deze activiteit zijn ook een groot aantal exemplaren van de beschermde kleine modderkruiper, een aantal riviergrondels en een aantal baarzen afgevangen.

Ecologische ontwikkeling
We zien de laatste jaren een enorme positieve ecologische ontwikkeling in de boven Dommel. Zo zijn het afgelopen jaar ook de zeer zeldzame gaffellibel en de beekrombout gevonden. Deze soorten zijn net als de beekprik afhankelijk van schoon water en goede morfologische processen.

Onderhoud aan zandvang ‘de Klotputten’
Zandvang ‘de Klotputten’ ligt in de Dommel ter hoogte van A2 knooppunt De Hogt in Eindhoven. Hoofddoel van deze zandvang is zand en slib, dat door het water wordt meegevoerd, op één plek te verzamelen en wanneer nodig af te voeren. Zo voorkomt het waterschap dat de Dommel verderop in Eindhoven verzandt en minder doorstroomt. De afgelopen jaren heeft het waterschap in Eindhoven vervuild slib en zand uit de Dommel verwijderd. Zandvang ‘de Klotputten’ is voor de laatste keer in 2006 volledig geleegd. Uit onderzoek is gebleken dat vooral het zuidelijk deel van de Klotputten de afgelopen jaren sterk is aangezand. Deze aanzanding beperkt de effectiviteit van de zandvang en doorstroming van de Dommel. Daarom is het waterschap begin november gestart met onderhoudsbaggerwerk waarbij ongeveer 4500 kubieke meter zand en slib is verwijderd uit de zandvang. De werkzaamheden zijn binnenkort klaar.

Bron: Persbericht Waterschap De Dommel