Natuurberichten

Uitgever: Stichting Bargerveen

Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur. Wij ontwikkelen ecologische kennis door middel van onderzoek, beheer-experimenten, monitoring en landschapsecologische systeemanalyses (LESA). Deze kennis vertalen we naar de praktijk van beheer en beleid.

Pagina 2 van 12 - 118 Resultaten

Draaihals

Mieren verspreiden plantenzaden, zijn gastheer en voedsel voor andere diersoorten en woelen de bodem om. Vooral in voedselarme heide en stuifzand kunnen ze de bodem, en daarmee het hele ecosysteem, sterk beïnvloeden. De komende..


Lees verder 18 september 2023   8 mnd oud
Fauna en landschapscompilatie

Historische data van waarnemingen van flora en fauna dragen bij aan ons begrip van hoe een ecosysteem eruitziet, maar ook hoe een veranderende soortensamenstelling een gevolg kan zijn van bijvoorbeeld een veranderend klimaat...


Lees verder 15 augustus 2023   9 mnd oud
Slenk in basenarm doorstroomveen met beenbreek

In beekdalen lagen vroeger uitgestrekte venen die als een natuurlijke spons waterpeilen in het landschap reguleerden. Dit veen is nu nog sporadisch aanwezig. Met het toenemen van extreem weer - grote droogte en wateroverlast bij..


Lees verder 18 juli 2023   10 mnd oud
Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft

Steeds vaker komen terreinbeheerders, aannemers en loonwerkers invasieve exoten tegen tijdens hun werk. Werkzaamheden voor ruimtelijke ontwikkeling, regulier beheer of onderhoud die (onbedoeld) kunnen leiden tot verspreiding van..


Lees verder 30 juni 2023   11 mnd oud
Valkruid in heidelandschap

Bodemverzuring van Nederlandse heidelandschappen heeft geleid tot het verdwijnen van diverse plantensoorten en bedreigt nu ook de fauna. Onderzoekers zijn naar Denemarken gereisd om heischrale graslanden te onderzoeken die..


Lees verder 20 juni 2023   11 mnd oud
gentiaanblauwtje

Door de mens veroorzaakte verhoogde stikstofdepositie verandert de bodemkwaliteit in van nature voedselarme ecosystemen. Onderzoekers van Nederlandse en Belgische universiteiten en onderzoeksinstituten laten nu zien dat veel..


Lees verder 8 juni 2023   11 mnd oud
Phytolacca americana clusters

De Westerse karmozijnbes komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika maar doet steeds meer zijn intrede in Noord-Europa als invasieve exoot. De soort heeft een voor invasieve exoten relatief lange aanloopfase nodig, maar na deze fase is..


Lees verder 23 mei 2023   1 jaar oud
Lisdodde veld in het najaar

Op de Friese boerderij de Nije Mieden is een proef gestart met het telen van lisdodde. Deze vorm van natte teelt, ofwel paludicultuur, kan een belangrijke vorm van duurzame landbouw worden. Op de tot voor kort ontwaterde veenweide..


Lees verder 19 mei 2023   1 jaar oud
Leembos

In de laatste editie van de Levende Natuur beschrijven onderzoekers van Bosgroep Zuid en Stichting Bargerveen de noodzaak en uitvoering van herstelmaatregelen in de Brabantse leembossen. Het merendeel van deze bossen is aangetast..


Lees verder 25 april 2023   1 jaar oud
Omisus caledonicus habitus

De dansmug Omisus caledonicus was alleen als subfossiel bekend uit plantenresten uit de jaren 50 tot 70 van de vorige eeuw. Door verzuring van de vennen als gevolg van de zure regen lijkt de soort daarna uit Nederland te zijn..


Lees verder 4 april 2023   1 jaar oud

Archief