Natuurberichten

Uitgever: Stichting Bargerveen

Stichting Bargerveen werkt aan duurzaam, systeemgericht herstel, ontwikkeling en behoud van natuur. Wij ontwikkelen ecologische kennis door middel van onderzoek, beheer-experimenten, monitoring en landschapsecologische systeemanalyses (LESA). Deze kennis vertalen we naar de praktijk van beheer en beleid.
Deel deze pagina

Pagina 2 van 10 - 91 Resultaten

Watercrassula laars

Het landelijk uitroeien van Watercrassula in Nederland is een gepasseerd station. Deze invasieve exoot koloniseert uiteenlopende watersystemen waaronder vennen en kanalen. In de waterlaag kunnen daarbij dusdanig dikke matten..


Lees verder 23 september 2021   1 jaar oud
watercrassula

Watercrassula is een vijverplant die zich snel over de Nederlandse natuur heeft verspreid. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? De plant is schadelijk voor de natuur; de minister van LNV onderneemt actie. ..


Lees verder 6 april 2021   1 jaar oud
Watercrassula

In het bestek van enkele jaren heeft watercrassula zich ontwikkeld van een onbekend plantje tot een nachtmerrie voor menig terreinbeheerder. Hoe kan je het beste omgaan met watercrassula bij het natuurbeheer en bij de inrichting..


Lees verder 12 juni 2020   2 jaar oud
Grauwe klauwier

De Grauwe Klauwier heeft zich dit jaar verder uitgebreid in Nederland. Gesteund door het droge, warme zomerweer is er sprake van een hoog broedsucces en veel terugkerende jongen van vorig jaar. In het Bargerveen werden circa 65..


Lees verder 27 september 2019   3 jaar oud
natte heide - primair

Herstel van de kwaliteit van natte heide is zowel op nationaal als Europees niveau een belangrijke opgave. Vanwege de ingrijpende invloed van plaggen op bodem, vegetatie en fauna zijn in een onderzoek chopperen en drukbegrazing..


Lees verder 16 juli 2018   4 jaar oud
Een intact hoogveen in Estland

Vernatting en het actief tegengaan van verruiging heeft de laatste resten hoogveen in Nederland gered. Nu is het de kunst om deze gebieden verder te ontwikkelen tot robuuste, levende hoogvenen, waarin terreinbeheerders veel minder..


Lees verder 9 december 2016   5 jaar oud
Droge heide

Ga niet zomaar plaggen in droge heide, maar wees zuinig op de heidebodem. Dat is de belangrijkste conclusie uit recent OBN-onderzoek. Struikheide keert na plaggen terug, maar de echte flora- en faunarijkdom van droge heide niet...


Lees verder 6 oktober 2016   5 jaar oud

Maar liefst 10% van de Europese kustduinen en 90% van de Europese binnenlandse stuifzanden ligt in Nederland. Deze natuurgebieden staan onder druk, maar mede dankzij enkele Europese LIFE-projecten wordt er gewerkt aan behoud van..


Lees verder 3 juni 2016   6 jaar oud
wormkruidbij

Werkt het opbrengen van maaisel als Eerste Hulp Bij Ontwikkeling van natuur op voormalige landbouwgronden ook voor ongewervelde fauna? En hoe snel zijn karakteristieke diersoorten in staat om deze plekken bereiken? Antwoord op..


Lees verder 13 mei 2016   6 jaar oud
Herstel van Stuifzand op Strabrechtse Heide

Natuurherstel- en beheermaatregelen om negatieve effecten van stikstof op soorten en habitats tegen te gaan, zijn zoveel mogelijk ‘evidence-based’. Het opbouwen van kennis en het kritisch toetsen van praktijkervaringen stopt..


Lees verder 21 april 2016   6 jaar oud

Archief