Griend overzicht

Vogeleiland Griend jarig

Natuurmonumenten
15-NOV-2016 - Op 14 november was vogeleiland Griend jarig: het onbewoonde Waddeneiland is precies 100 jaar een beschermd vogelreservaat. Natuurmonumenten beheert Griend sinds 1916 en zorgt voor de nodige rust voor de vogels.

Griend hoort bij Terschelling en ligt langs de vaarroute naar Harlingen. De burgemeester is ‘Heer van Griend’. Begin vorige eeuw werd het voortbestaan van grote sterns en andere kustvogels in de Waddenzee sterk bedreigd. In 1916 kocht Natuurmonumenten het recht om het gras op Griend te mogen maaien en kon daarmee de grote sterns die daar broeden beschermen. Het aankoopbedrag van duizend gulden werd geschonken door een aantal leden, onder de voorwaarde dat streng toegezien zal worden op het betreden van het terrein. Sindsdien waken vogelwachters over de rust op het eiland.

Vogelwachter "in actie" op eiland Griend

Onmisbaar vogeleiland

Griend is onmisbaar voor tienduizenden broedvogels die hier in alle rust kunnen broeden en honderdduizenden trekvogels die hier op krachten komen. Afgelopen najaar kreeg Griend onder regie van Rijkswaterstaat een brede oever van zand, om te voorkomen dat het eiland verdwijnt. Daarnaast werden de broedplekken voor de sterns verbeterd door delen te plaggen.

Kolonie grote sterns

Aansluiten bij de natuur

Leden van Natuurmonumenten, Waddenfonds en Provincie Fryslân droegen financieel bij aan de klus en Boskalis voerde het uit. Het zand kwam uit de Blauwe Slenk en is afkomstig van vaargeulonderhoud in de Waddenzee. De nieuwe langzaam oplopende oever met schelpenruggen sluit beter aan bij de natuurlijke werking van Griend. Oorspronkelijk bestond het eiland uit een schoorwal, opgebouwd uit schelpen, plantenresten (voorheen vooral zeegras) en zand.

Wal van schelpen

Binnen de bescherming van deze wal ligt de kwelder, die door in- en uitstromend zeewater langzaam opslibt. Met storm wordt in de natuurlijke situatie nieuw schelp- en plantenmateriaal aangevoerd en rolt de wal zich langzaam op over de kwelder. De laag kwelderklei komt eronder tevoorschijn en biedt stevigheid. De brede oever geeft de kwelder van Griend extra tijd om op te slibben en steviger te worden.

Griend kan er weer tegen

Ondertussen wordt gewerkt aan herstel van zeegras in de Waddenzee. De ontwikkelingen worden de komende jaren gevolgd met wetenschappelijk onderzoek. De tienduizenden broedvogels en honderdduizenden trekvogels zijn voorlopig weer verzekerd van een rustige plek in de Waddenzee. Natuurmonumenten zal daar over waken.

Tekst: Natuurmonumenten
Foto's: Wim Dasselaar; Natuurmonumenten; Date Lutterop