Kootwijkerzand met Radio Kootwijk

Gelderland pakt stikstof aan

Provincie Gelderland
10-JAN-2020 - Provincie Gelderland werkt de komende 3 maanden met partijen uit de industrie, landbouw, bouw, mobiliteit, gemeenten en waterschappen aan een plan om stikstof te verminderen. Dit besloten de Gedeputeerde Staten van Gelderland vlak voor Kerst. Gelderland kiest voor een gebiedsgerichte aanpak op de Veluwe, in de Achterhoek en de Rijntakken. De natuur in deze gebieden is het meest kwetsbaar.

De korte termijn

Op de korte termijn komen er ook een aantal maatregelen om de uitstoot van stikstof aan te pakken en natuurgebieden te herstellen. Zo wil de provincie de snelheid op twee provinciale snelwegen verlagen. Het gaat om de A348 en de A326, waar de maximumsnelheid nu nog 120 kilometer per uur is. Christianne van der Wal, gedeputeerde mobiliteit: “We sluiten aan bij de maatregelen van het Rijk. Dat betekent dat we per 1 maart 2020 de maximumsnelheid op de A326 en de A348 ook verlagen naar 100 kilometer per uur zodat de stikstofuitstoot afneemt.” Daarnaast werkt de provincie versneld aan het herstellen van heide en stuifzand.

Belangen voor Gelderland groot

Provincie Gelderland benadrukt dat het stikstofvraagstuk een nationaal vraagstuk is. Dat betekent dat de landelijke overheid een belangrijke rol heeft. Gelderland wil ondertussen aan de slag, waarbij de voorwaarde is dat de inspanningen in Gelderland ook weer ten goede komen aan Gelderland. Gedeputeerde Peter Drenth: “De belangen voor de Gelderlanders zijn groot: we hebben een grote agrarische sector, het grootste groene natuuroppervlak, grote industriële activiteiten en er willen erg veel mensen graag in Gelderland wonen. Zonder natuur kan dat niet, zonder bedrijvigheid willen we het niet”.

Het terugdringen van de stikstofuitstoot sluit goed aan bij beleidsvoornemens die de provincie al heeft, in het Coalitieakkoord en in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Daarin staat al dat we toewerken naar een natuurinclusieve landbouw, naar een duurzame mobiliteit, naar circulair bouwen en naar een slimme, schone en circulaire industrie. Daarvoor is tussen de 100 en 150 miljoen euro gereserveerd. Deze maatregelen helpen ook om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Het Renkums beekdal is een van de natuurherstelprojecten op de Veluwe

Veel investeringen in natuurherstel

Sinds 2014 heeft provincie Gelderland ongeveer 140 miljoen euro gestoken in aankoop en aanleg van nieuwe natuur en natuurherstel. Natuurgebieden die robuust zijn, goed ingericht en met een goede waterhuishouding voor de natuur, kunnen zich beter ontwikkelen. De natuur maken we zo weerbaarder en ook beter bestand tegen stikstof.

Schonere binnenvaart

Provincie Gelderland denkt dat in totaal 2 miljard euro nodig is voor de aanpak van het stikstofprobleem in Gelderland. Ongeveer 800 miljoen is nodig voor een schonere binnenvaart op de Nederlandse vaarwegen, waarvan een derde door Gelderland loopt. De rest van het geld is nodig voor industrie, bouw, mobiliteit, de agrarische sector en natuurherstel.

Gebiedsgerichte aanpak

Het oplossen van het stikstofprobleem moet langs drie lijnen aangepakt worden:

  • Emissiereductie en daarmee depositiedaling in de meest kwetsbare Natura 2000-gebieden
  • Sterker maken van de natuur
  • Transities op gang brengen of versterken, zoals toekomstbestendige landbouw, waaronder bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw, duurzame industrie, duurzame mobiliteit en circulair bouwen.

Deze aanpak zullen wij gebiedsgericht en vanuit een geïntegreerde visie op het gebied vormgeven, samen met stakeholders in de gebieden. We willen uitvoeringsallianties op de Veluwe, in de Achterhoek en het Rivierengebied smeden, die binnen enkele maanden met een begin van een uitvoeringsagenda komen.

Tekst: Willem Drok, provincie Gelderland
Afbeeldingen: provincie Gelderland