Een voorbeeld van agroforestry

Provincie Utrecht stimuleert agroforestry met subsidie van 250.000 euro

Provincie Utrecht
3-JUL-2024 - De provincie Utrecht stelt dit jaar 250.000 euro beschikbaar voor het aanleggen van agroforestry, ook wel boslandbouw genoemd. Hiermee stimuleert de provincie de aanleg van agroforestry en voedselbossen in het landelijk gebied. Vanaf 1 juli 2024 opent de subsidieregeling voor grondeigenaren van agrarische gronden in de provincie Utrecht.

Agroforestry is het combineren van bomen met eenjarige gewassen, zoals groenteteelt of grasland. Op deze manier ontstaat er een natuurinclusieve landbouwvorm. Dit is goed voor de bodem en de natuur. Zo leveren bomen een positieve bijdrage aan de waterhuishouding en het bodemleven. Ook biedt het financiële kansen voor de grondeigenaar.

Verschillende vormen

Agroforestry kent verschillende vormen, zoals voederhagen, strokenteelt en bomenweiden. Een bomenweide is een verzameling notenbomen in weilanden voor de opbrengst van noten, het verbeteren van de bodem, schaduw voor de dieren en betere grasopbrengst bij droogte. Ook een voedselbos is een onderdeel van agroforestry. Bij een voedselbos wordt met meerdere lagen een natuurlijke bosrand nagebootst, met een grote diversiteit aan inheemse en eetbare bomen en struiken.

Geld voor plantmateriaal en aanplanten

Alle grondeigenaren die actief zijn in de landbouwsector en in het bezit zijn van gronden met een agrarische functie binnen de provincie Utrecht, kunnen de subsidie aanvragen. De subsidie voor plantmateriaal en het aanplanten bedraagt maximaal 75 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 20.000 euro. Aanvragen van subsidie is mogelijk van 1 juli tot en met 31 december 2024. Sinds dit jaar is het verplicht om naast het indienen van de aanvraag ook een projectplan aan te leveren. Als de subsidieaanvrager al een vergoeding heeft ontvangen bij een soortgelijke regeling, kan de het subsidiebedrag lager uitvallen.

Toekomstbestendig verdienmodel

Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur en Landbouw vindt het belangrijk dat deze subsidie er is: ”Agroforestry klinkt misschien wat ver weg. Boslandbouw misschien al wat dichterbij, maar welk woord je er ook aan geeft: het groeit, letterlijk en figuurlijk. Het mooie is dat steeds meer agrariërs overstappen op deze manier van landbouw en daar ondersteunen we hen uiteraard graag bij. Zo werken we samen aan meer biodiversiteit en aan een toekomstbestendig verdienmodel.”

Agroforestry Netwerk Utrecht

Om ervoor te zorgen dat boeren gestimuleerd worden om hun land te voorzien van agroforestry en voedselbossen, is begin dit jaar het Agroforestry Netwerk Utrecht van start gegaan. In dit netwerk kunnen provincie, agrariërs, gemeenten en waterschappen samenwerken. Ook helpt het netwerk agrariërs aan de juiste informatie, denkt mee over inpassen van agroforestry in de bedrijfsvoering, de wet- en regelgeving en de beschikbare subsidies.

Strategisch bosbeleid

De subsidieregeling ondersteunt de ambitie uit het strategisch bosbeleid van de provincie Utrecht om voor 2040 tenminste driehonderd hectare agroforestry (waarvan 75 hectare voedselbos) te realiseren. Daarnaast is agroforestry een vorm van landbouw die een positieve bijdrage levert aan natuurinclusieve bedrijfsvoering en daarmee een toekomstbestendig landelijk gebied.

Meer informatie

Tekst en foto's: Provincie Utrecht