kemphaan, wikipedia, GNU Free Documentation License

Vogelbalans 2008: heide- en kustvogels bedreigd

De Natuurkalender
26-AUG-2008 - Tijdens het vogelfestival afgelopen weekend werd de Vogelbalans 2008 aan het publiek gepresenteerd. Een belangrijke conclusie is dat het slecht gesteld is met bijna één op de twee vogelsoorten van de Rode Lijst. Kemphaan, velduil, draaihals, kuifleeuwerik en grauwe gors staan op de rand van uitsterven. Voor de bescherming van deze soorten is het behoud van goede natuurgebieden cruciaal: 60 % van de Rode Lijstsoorten komt bijna alleen nog maar in natuurgebieden voor.

Bericht uitgegeven door de Natuurkalender op dinsdag 26 augustus 2008

Tijdens het vogelfestival afgelopen weekend werd de Vogelbalans 2008 aan het publiek gepresenteerd. Een belangrijke conclusie is dat het slecht gesteld is met bijna één op de twee vogelsoorten van de Rode Lijst. Kemphaan, velduil, draaihals, kuifleeuwerik en grauwe gors staan op de rand van uitsterven. Voor de bescherming van deze soorten is het behoud van goede natuurgebieden cruciaal: 60 % van de Rode Lijstsoorten komt bijna alleen nog maar in natuurgebieden voor.

 
 

Kemphaan

Heidevogels en duin- en kustvogels vormen de meest bedreigde soortgroepen. Binnen deze groepen staan specialisten het meest onder druk. Deze soorten stellen hele specifieke eisen aan hun leefomgeving. In dit geval dus duin-, heide en moerasbiotopen. Vogelaars vrezen dat soorten als de kemphaan en velduil op het punt staan het voorbeeld van de uitgestorven duinpieper te volgen. Met het verdwijnen van deze soorten gaat ook een belangrijk stukje van de Nederlandse biodiversiteit verloren. Het uitbreiden en verbeteren van natuurgebieden is nodig om de daling in hun aantal te stoppen. ‘Beschermingsplan Moerasvogels’ (zie Natuurbericht: Vogelbalans 2008: meer lepelaars en purperreigers), is een mooi voorbeeld van beschermingsmaatregelen als succesvolle bijdrage aan het herstel van populaties.

Nederland heeft ongeveer 480.000 ha natuurgebied. De meeste gebieden worden beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of een provinciaal landschap. Veel ervan maken deel uit van de ‘Ecologische Hoofd Structuur’ (EHS). Het doel van de EHS is het verbinden van Nederlandse natuurgebieden om versnippering van leefgebieden te voorkomen. Dit moet kwetsbare populaties helpen in hun overleving. Het realiseren van de EHS vormt een van de belangrijkste doelstellingen van het Nederlandse natuurbeleid.

 

 

Bron: Vogelbalans 2008, SOVON Vogelonderzoek Nederland

 

Ook wereldwijd gezien is de status van veel vogelsoorten zorgwekkend. Eén op de acht vogelsoorten ter wereld wordt met uitsterven bedreigd, zo bleek uit de nieuwste internationale Rode Lijst die afgelopen mei werd gepresenteerd door de internationale natuurbeschermingsorganisaties IUCN en BirdLife International. De Rode Lijst is een afspiegeling van hoe de natuur in een land of de hele wereld ervoor staat. Hieruit kunnen natuurbeschermers opmaken welke (vogel)soorten achteruitgaan en extra aandacht verdienen. De meest recente Nederlandse Rode Lijst dateert van 2004; 40 % van de regelmatig in ons land broedende vogels staat op deze lijst.

Tekst: Sara Mulder, de Natuurkalender
Foto: Marek Szczepanek, GNU Free Documentation License
Bron: Vogelbalans 2008