steenuil

Steenuil moet beter worden beschermd

Vogelbescherming Nederland
20-JAN-2009 - De steenuilenpopulatie in Nederland staat nog steeds onder druk. Dit komt mede doordat er steeds minder jongeren uitvliegen en doordat er steeds meer steenuilen in hun eerste levensjaar overlijden. Dat blijkt uit recent onderzoek. Enkele decennia geleden kwam dit kleine uiltje nog vaak voor in ons land, maar tegenwoordig staat hij op de Rode Lijst van bedreigde soorten.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op 20-01-2009

De steenuilenpopulatie in Nederland staat nog steeds onder druk. Dit komt mede doordat er steeds minder jongeren uitvliegen en doordat er steeds meer steenuilen in hun eerste levensjaar overlijden. Dat blijkt uit recent onderzoek. Enkele decennia geleden kwam dit kleine uiltje nog vaak voor in ons land, maar tegenwoordig staat hij op de Rode Lijst van bedreigde soorten.

Om de achteruitgang te stoppen hebben Landschapsbeheer Nederland, Steenuilenoverleg Nederland (STONE), SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland in de periode 2006-2008 een groot beschermingsproject uitgevoerd: Steenuil onder de Pannen. Dit was hard nodig, omdat het aantal steenuilen sinds de jaren ’60 is gehalveerd. Vandaag de dag leven er ongeveer 6000 broedparen in Nederland.Uit het onderzoek blijkt dat de steenuil het nog steeds moeilijk heeft. Steeds minder jongeren vliegen uit en steeds meer steenuilen overlijden in het eerste levensjaar. De steenuil is een indicator voor de kwaliteit van de natuurlijkheid van het landelijk gebied. Hij stelt als predator van een grote variatie aan prooidieren hoge eisen aan zijn leefgebied. Aan die eisen moet het hele jaar worden voldaan: de steenuil is een standvogel. Gaat het met de steenuilen goed, dan zijn de muizen- en insectenstand (voedsel) en de variatie van het landschap ook in orde.

Het project Steenuil onder de Pannen kenmerkt zich door een gebiedsgerichte aanpak. In zes voorbeeldgebieden zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor boeren en buitenlui. Op bijna 80 erven is een scan uitgevoerd om de kwaliteit ervan te bepalen als leefgebied voor de steenuil en te bepalen wat nodig is om die te verbeteren. Op basis daarvan zijn in totaal bijna 4.000 stuks (fruit)bomen en struiken, bijna 2.000 m haag en heg en ruim 1.000 m2 struweel en houtsingel geplant. Bovendien zijn ruim 70 nestkasten geplaatst om het tekort aan broedgelegenheid op te heffen.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Martin Hierck