Strandplevier

Vogelbescherming helpt kustvogels op Schouwen-Duiveland

Vogelbescherming Nederland
31-DEC-2013 - Vogelbescherming Nederland gaat de komende jaren aan de slag om de omstandigheden voor broedende kustvogels op Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland te verbeteren. Dankzij een legaat kunnen we samen met Natuurmonumenten goede broedplekken aanleggen in een gebied tussen Zierikzee en Burgh-Haamstede.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Vogelbescherming Nederland gaat de komende jaren aan de slag om de omstandigheden voor broedende kustvogels op Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland te verbeteren. Dankzij een legaat kunnen we samen met Natuurmonumenten goede broedplekken aanleggen in een gebied tussen Zierikzee en Burgh-Haamstede.

Strandplevier (foto: BirdPhoto)Meer dan tien procent van de zeldzame en bedreigde strandplevieren broedt op Schouwen-Duiveland. Ook voor de sierlijke kluut is de zuidkust van Zeeland, waar Vogelbescherming en Natuurmonumenten aan de slag gaan, van groot belang. We gaan deze vogelsoorten helpen door eilandjes met schelpen aan te leggen. Veilige eilandjes waar ze rustig kunnen broeden, maar ook heel mooi te zien zullen zijn voor bezoekers. Op drie plekken worden veldprojecten uitgevoerd. Dat past zowel in het Beschermingsplan Duin- en Kustvogels van Vogelbescherming als het ‘Plan Tureluur’, dat er voor zorgde dat het gebied zeer vogelrijk is.

Een voorkeur voor kaal
In het 35 hectare grote gebied Prommelsluis gaat begin 2014 de eerste schop in de grond. Het gebied is voorzien van een kwelbuis om zilt water toe te laten. Afhankelijk van de waterstand, beslaat het water één tot tweederde van het geheel. Droogvallende delen raken nauwelijks begroeid in de zomer doordat het zilte, zoute water de begroeiing in toom houdt. Dat is gunstig voor de broedende vogels die van kale, onbegroeide oevers en eilanden houden.

Nu broeden er in Prommelsluis 18 soorten broedvogels waaronder grote aantallen meeuwen, lepelaars en ganzen en Rode Lijst-soorten als grutto, tureluur, veldleeuwerik en graspieper. Met de aanleg van een eiland in het noordelijk deel en het aanbrengen van schelpen gaat het gebied hopelijk ook de strandplevier, kluut, bontbekplevier en diverse soorten sterns verleiden er te broeden.

Leefgebied voor patrijs
In de loop van 2014 zullen nog in twee andere gebieden van Natuurmonumenten soortgelijke maatregelen genomen worden. Alle drie deze kustgebieden vormen dan een onderdeel van het Natura2000-gebied Oosterschelde en behoren dus tot de waardevolste natuurgebieden van Nederland.

Vogelbescherming Nederland gaat zich op Schouwen-Duiveland ook inzetten voor de patrijs. Deze akkervogel, waar het in Nederland slecht mee gaat, heeft in Zeeland een van zijn laatste bastions. De plannen zijn nog in een pril stadium, maar zullen uiteindelijk leiden tot beter en meer leefgebied voor de patrijs.

Tekst: Chris van der Heijden, Vogelbescherming Nederland
Foto: BirdPhoto