Graspieper
8-NOV-2013 - De Graspieper beleefde in verschillende delen van het Noord-Nederlandse agrarisch cultuurlandschap een moeilijk jaar. Vrijwilligers van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief noteerden tijdens tellingen op honderden telpunten in Noord-Nederland en Flevoland flink lagere aantallen dan in de jaren ervoor.

Bericht uitgegeven door Werkgroep Grauwe Kiekendief [land] op [publicatiedatum]

De Graspieper beleefde in verschillende delen van het Noord-Nederlandse agrarisch cultuurlandschap een moeilijk jaar. Vrijwilligers van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief noteerden tijdens tellingen op honderden telpunten in Noord-Nederland en Flevoland flink lagere aantallen dan in de jaren ervoor.

In Flevoland en Drenthe was de daling ten opzichte van 2012 het sterkst, met afnames van 60 procent in Flevoland en 27 procent in Drenthe.

Graspieper Het voorkeurshabitat van de Graspieper bestaat uit graslanden met een extensief beheer. De soort is ook in akkergebieden een algemene verschijning; hier broedt de Graspieper graag in slootkanten.

Het Meetnet Agrarische Soorten is in de periode 2006 tot en met 2011 ontwikkeld door de Werkgroep Grauwe Kiekendief en Sovon Vogelonderzoek. In de MAS-methode wordt gedurende vier ronden iedere keer tien minuten geteld op vaste telpunten, die willekeurig in het agrarisch gebied zijn neergelegd. De telling op honderden punten en de willekeurige ligging ervan leveren een betrouwbaar beeld op over populatieontwikkelingen.

Vrijwilligers en medewerkers van de Werkgroep Grauwe Kiekendief tellen jaarlijks 775 MAS-punten in de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Flevoland en Overijssel. De Groningse akkerbouwgebieden zijn met ruim 500 telpunten het best gemonitoorde landbouwgebied van Nederland.

Dichtheden van de Graspieper in de gemonitoorde akkergebieden van 2009 tot en met 2013 (foto: Werkgroep Grauwe Kiekendief)

De daling van de Graspieper in 2013 lijkt niet op zich te staan. De trend voor de Graspieper laat in vijf jaar MAS-monitoring een gestage daling zien. Wat de oorzaak hiervanis, is niet specifiek onderzocht. Enerzijds mag aangenomen worden dat Graspiepers, evenals veel andere soorten van het boerenland, problemen hebben om voldoende jongen groot te krijgen. Anderzijds zal ook het gereduceerde aanbod van voedsel in de winter de overlevingskansen van de volwassen Graspiepers niet vergroten.

De Graspieper lijkt er in het Noord-Nederlandse agrarische cultuurlandschap stilletjes tussen uit te ……..piepen.

Tekst: Henk Jan Ottens & Oike Vlaanderen, Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief
Foto: Henk Jan Ottens