boerensloot primair

Soorten tellen in boeren sloten

De Vlinderstichting
7-JUL-2016 - In het nieuwe agrarisch natuurbeheer is de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor natuurvriendelijk slootbeheer, zoals gefaseerd schonen zodat niet alle slootvegetatie ineens wordt verwijderd. De Vlinderstichting start eind juli met een Boeren-Sloot-Telling om de vinger aan de pols te houden van echte boerenslootsoorten als groene glazenmaker, krabbenscheer en argusvlinder.

Sloot met krabbenscheerAanleiding voor de telling is het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer. Hierbij wordt nu voor het eerst landelijk subsidie verstrekt aan boeren die sloten natuurvriendelijk gaan beheren. Eerder vielen watergangen buiten het agrarisch natuurbeheer. Een onderdeel van dit stelsel is het pakket 'Ecologisch Slootschonen Krabbenscheer'. Hierbij wordt minimaal 40% en maximaal 60% van de slootvegetatie één keer per drie jaar verwijderd. Het waterschap moet dan nog wel akkoord gaan, iets wat in het verleden lang niet altijd gebeurde. Ook andere pakketten kunnen bijdragen aan het voorkomen van de groene glazenmaker, bijvoorbeeld het pakket insectenrijk graslandrand.

Langs krabbenscheersloten in agrarisch gebruik worden drie echte boerenlandsoorten geteld: krabbenscheer (plant), groene glazenmaker (libel) en argusvlinder (dagvlinder). De groene glazenmaker is een Europees beschermde soort van laagvenen die niet alleen in natuurgebieden voorkomt, maar ook in agrarisch gebied met krabbenscheer. De libel is strikt gebonden aan krabbenscheer en zet haar eitjes af in deze plant. Optimaal beheer van deze sloten en de slootkanten is wenselijk. Door met de juiste frequentie sloten te schonen wordt ruimte gemaakt voor groei van krabbenscheer en voor doorstroming van water. Met name dit laatste is van belang om de afvoerfunctie van sloten te behouden, iets wat goed mogelijk is omdat krabbenscheer een waterstand van 80 tot 100 cm prefereert en aan de oppervlakte van het water groeit, zodat het water er gewoon onderdoor stroomt.

De drie doelsoorten van de boerensloottelling: v.l.n.r. groene glazenmaker, krabbenscheer & argusvlinder


Volgegroeide slootOm de ontwikkelingen rond de groene glazenmaker te kunnen volgen worden tellingen uitgevoerd in het boerenland. De werkwijze komt overeen met soortgerichte routes van het NEM (Netwerk Ecologische Monitoring). Vrijwilligers (er worden nog tellers gezocht) tellen groene glazenmaker en de twee andere soorten tijdens drie telrondes in augustus. Een route is een tevoren vastgelegde wandeling langs een boerensloot met een lengte van 100 meter of een veelvoud daarvan. Daar waar mogelijk wordt de argusvlinder gelijk meegeteld. Dit project wordt mogelijk gemaakt door BIJ12 en vier provincies met veel laagveen: Zuid-Holland, Utrecht, Friesland en Groningen.

Bent u geïnteresseerd om aan de Boeren-Sloot-Tellingen deel te nemen dan horen wij dat graag! U loopt meestal in particulier boerenland, dus routes uitzetten gebeurt in overleg met boeren.
Voor aanmelding of vragen kunt u mailen naar de vlinderstichting.

Tekst: Henk de Vries, Vlinderstichting ; Kars Veling, Vlinderstichting
Foto’s: Tim termaat; Henk de Vries; Kars Veling, allen Vlinderstichting