Patrijs met jong

Kleinschalige akkers voor de patrijs werken

Provincie Overijssel
13-FEB-2020 - Toenemende versnippering van leefgebied van de Patrijs in het Vechtpark bij Hardenberg was voor gemeente, provincie, Waterschap, Vogelwerkgroep IVN, Vogelbescherming, Staatsbosbeheer en de agrarische natuurvereniging aanleiding om aan tafel te gaan zitten. Ze legden een aantal kleinschalige akkers aan om de biodiversiteit te vergroten en het leefgebied van de Patrijs te verbeteren. En het werkt!

De Patrijs heeft het als vogel van het boerenland al jaren moeilijk om te overleven. Door intensivering van het landgebruik zijn veel kruidenrijke overhoekjes en randen van percelen verdwenen. En niet alleen de Patrijs, maar ook veel andere soorten zijn schrikbarend in aantal achteruit gegaan, zo blijkt uit het recente Living Planet Report Nederland van het Wereld Natuur Fonds.

Patrijzenakkers

In 2019 zijn in de gemeente Hardenberg drie akkers aangelegd. Gekozen werd om de akkers na bewerking in te zaaien met hetzelfde zaadmengsel dat ook in de landelijke pilot ‘Partridge’ van Vogelbescherming wordt gebruikt, aangevuld met extra rogge.

Akker bij de Loozensche Linie (juni 2019)

Akker in het Vechtpark

De akker langs de Vecht lag er vanaf het begin mooi bij met een grote variëteit aan kruiden en bloeiende planten. Patrijzen hebben er dankbaar gebruik van gemaakt. Later in het seizoen is een koppeltje Patrijzen met zeven jongen waargenomen.

Aanleg van de akker in het Vechtpark (april 2019)

Waarnemingen

In deze akker zaten ook veel andere soorten vogels: Houtduif, Fazant, Kauw, Roek, Roodborsttapuit, Groenling, Putter, Wilde eend, Vink, Spreeuw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Torenvalk, Sperwer, Buizerd, Witte kwikstaart, Graspieper, Gele kwikstaart en Grote Canadese gans.

Van de vlinders werden de volgende soorten waargenomen: Groot koolwitje, Klein koolwitje, Dagpauwoog, Atalanta, Groot dikkopje, Zwartsprietdikkopje, Bruin zandoogje en Landkaartje.

Alle reden dus om deze akkers voor de Patrijs en andere soorten in stand te houden! Dergelijke akkers leveren een goede bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit.

Tekst: Johan Poffers en Arnold Lassche, provincie Overijssel
Foto's: Johan Poffers (leadfoto: Patrijs met jong)