Wroetvarkens wroeten in het strooisel

Meer biodiversiteit op het erf van de wroetvarkensboer

Provincie Overijssel
28-FEB-2020 - Dat de biodiversiteit vergroot moest worden op het erf, daar waren de wroetvarkensboeren het over eens. Bij de realisatie ervan konden ze echter wel wat ondersteuning gebruiken. De boeren schakelden daarom de hulp in van Natuur en Milieu Overijssel: samen trokken ze een jaar geleden een project van de grond om de soortenrijkdom op het boerenerf te vergroten. Nu zijn er de eerste resultaten.

De wroetvarkensboeren blikken terug op een jaar dat in het teken stond van bloemenmengsels inzaaien in akkerranden, bijenhotels plaatsen, nestkasten ophangen en poelen aanleggen. Deze maatregelen hebben als doel de biodiversiteit op het erf een flinke boost te geven. Meer biodiversiteit op het erf is één van de belangrijke pijlers binnen het wroetvarkenconcept. Half februari kwamen wroetvarkensboeren, en vrijwilligers van Natuur en Milieu Overijssel die gekoppeld zijn aan de wroetboeren, uit het land bijeen om hun bijdrage aan de biodiversiteit op hun erf te evalueren.

Wroetvarkensboeren en vrijwilligers inventariseren welke aanpassingen op het boerenerf kunnen worden gedaan

De boeren worden niet alleen geadviseerd door Natuur en Milieu Overijssel, ze hebben ook elk een vrijwillige adviseur biodiversiteit toegewezen gekregen. Deze adviseurs kijken samen met de boeren welke maatregelen zij op hun erf kunnen treffen. Welke maatregelen passend zijn, hangt af van het type bedrijfsvoering van de boerderij, de locatie van de boerderij én de planten- en diersoorten die er in de omgeving voorkomen. De ene boerderij krijgt daarom een prachtig ingezaaide akkerrand, en de andere een collectie steen- of kerkuilkasten.   

Meten is weten

Om de impact van de maatregelen te kunnen monitoren, moet de biodiversiteit gemeten kunnen worden. Dit gebeurt via de zogenaamde Gaia-biodiversiteitsmeetlat. Alle wroetvarkensboeren hebben in het afgelopen jaar een nulmeting gedaan om de biodiversiteit aan het begin van het project te meten. Enkele al wat verder gevorderde boeren hebben ook al een tweede meting kunnen doen. Tijdens de evaluatiebijeenkomst deelden de boeren hun bevindingen met elkaar. Zo hoorde één van de wroetvarkensboeren al uilengeluiden uit de nestkasten klinken, en waren bij een andere boer de patrijzen weer teruggekeerd in de wintertarwe.

Het begin is er…

… nu is het een kwestie van doorzetten! In het afgelopen jaar zijn de eerste maatregelen al getroffen. De boeren hebben hun ogen geopend voor de mogelijkheden, en zijn ontzettend gemotiveerd om ook de volgende stap te zetten. Tijdens de evaluatie werd daarom niet alleen gekeken naar wat er al is bereikt, maar wisselden de boeren ook hun plannen voor de toekomst met elkaar uit. Zo deden ze allemaal weer nieuwe ideeën op voor hun eigen boerderij, die ze in samenwerking met de vrijwilliger verder kunnen gaan uitwerken.  

Over het wroetvarken

Het wroetvarken is een concept waar varkens in ruime en lichte stallen met veel strooisel leven, waar ze de hele dag door kunnen wroeten, spelen en rusten. Hierdoor zijn ze actiever en attenter en vertonen ze hun natuurlijke gedrag. Er is speciale aandacht voor de voeding van de dieren en de biodiversiteit op het erf. Het wroetvarken maakt zich hard voor eerlijke handel: een eerlijke prijs voor de boer én de consument.

Tekst: Ilse Jansen, Natuur en Milieu Overijssel
Foto's: Natuur en Milieu Overijssel (leadfoto: wroetvarkens wroeten in het strooisel); Hillie Waning-Vos