Limosa limosa. Grutto

Initiatief Aardpeer begint bij de bodem

Vogelbescherming Nederland
16-FEB-2021 - Het nieuwe initiatief Aardpeer wil landbouw, voedsel, natuur én mensen weer met elkaar verbinden via grond. Vogelbescherming steunt dit initiatief van harte. Hoe gaat Aardpeer boeren en boerenlandvogels helpen?

Het verhaal is intussen bekend: vogels van het boerenland hollen in aantal achteruit, de biodiversiteit en de bodem staan onder druk en boeren zitten klem in een systeem van alsmaar meer produceren voor minder. Veel boeren willen wel natuurvriendelijker gaan werken, maar vaak ontbreekt het ze aan ruimte. Voor extensiever boeren, met oog voor vogels en natuur, is meer grond nodig om dezelfde opbrengst te halen.

Het doel van Aardpeer is om natuurvriendelijke landbouw voor de komende zeven generaties mogelijk te maken. Particulieren en bedrijven die zich willen inzetten voor een betere bodem, gezond voedsel en meer soortenrijkdom kunnen meedoen door voor 500 euro per stuk 'Samen voor Grond'-obligaties aan te kopen die worden uitgegeven door de stichting BD Grondbeheer. Samen met Wij.land, Herenboeren NL en Triodos Regenerative Money Centre stond BD Grondbeheer aan de wieg van Aardpeer.

Natuur op het boerenbedrijf

Aardpeer wil landbouw en natuur weer met elkaar verbinden. Allereerst door het terugbrengen van natuur op de boerenbedrijven. Boerenbedrijven zijn van oudsher een geschikte habitat voor vogels, insecten en zoogdieren zoals hazen en vleermuizen. Door de grote veranderingen in de landbouw hebben veel soorten het moeilijk of zijn zelfs verdwenen. Door natuurvriendelijk te gaan werken, en met maatregelen zoals het inzaaien van bloemrijke akkerranden, een ruimere vruchtwisseling aanhouden, later maaien, plasdrassen aanleggen en het creëren van nestgelegenheden, is veel te bereiken. Voor herstel van biodiversiteit is het het best dat te combineren met gezonde bodems: door beter bodembeheer, het afbouwen van chemische inputs én het bodemleven weer centraal te zetten.

Een holistische aanpak

Steenuil

Aardpeer wil de gezonde bodem centraal stellen in de gehele agrarische bedrijfsvoering. Boeren die willen gaan pachten via Aardpeer worden gevraagd een holistisch (transitie)plan voor hun bedrijf te presenteren, waarin zij laten zien hoe ze hun hele bedrijf naar natuurvriendelijk veranderen. Aardpeer werkt niet met certificering, maar met een proces van continue verbetering van de bodem, de biodiversiteit én de verbinding met de omgeving.

Wat is het belang van een gezonde bodem voor vogels?

Alles begint bij de bodem. Daarom stimuleert Aardpeer een gezonde bodem op het gehele bedrijf, die de ondergrondse én bovengrondse biodiversiteit herstelt. Het bodemvoedselweb staat aan de basis van een rijk bodemleven, waar ook boerenlandvogels en zoogdieren van profiteren. Een goede wormenstand bijvoorbeeld, het voedsel voor veel weidevogels zoals grutto en kievit, maar ook voor steenuil, mol en zelfs de das!

Kievit in grasland

Vogelbescherming steunt Aardpeer

Aardpeer is een samenwerkingsverband van onder meer Wij.land, Stichting BD Grondbeheer, Triodos Regenerative Money Centre en Herenboeren NL. Vogelbescherming ondersteunt het initiatief met advies en werkt samen met boerenlandvogelboeren om, net als Aardpeer, de transitie naar een natuurvriendelijke landbouw mogelijk te maken.

Boer Jaring: “Ik droomde van een boerderij in balans met de natuur, gehoornde Friese koeien die altijd buiten lopen, een plasdras voor de weidevogels, en een goed verdienmodel. Nu werken ik en mijn koeien mee met de seizoenen, en is mijn rol als boer veranderd. Ik breng mijn koeien op de juiste plek, op de juiste tijd en voor de juiste reden.”

Wil jij je óók inzetten voor een waardevolle leefomgeving voor de komende generaties? Kom meer te weten over de ‘Samen voor Grond’-obligaties, uitgegeven door Stichting BD Grondbeheer, en de andere manieren om betrokken te raken bij Aardpeer op Aardpeer.nl.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga (leadfoto: grutto); Martin Hierck; Kees Mostert