Kievitkuikens

Extra geld voor bescherming weidevogelkuikens in Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant
17-MEI-2024 - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant stellen 380.000 euro subsidie beschikbaar aan BoerenNatuur Brabant voor de bescherming van weidevogelkuikens in 'Het Land van Heusden en Altena' en 'de Beerse Overlaat'. Met dit bedrag worden maatregelen getroffen op honderd hectare grasland, om de kans op kuikenoverleving van weidevogels te vergroten.

De populatie weidevogels neemt af. Met name in de kuikenfase hebben (jonge) weidevogels moeite om aan voldoende voedsel te komen. Kruidenrijke graslanden zijn een belangrijk voedselgebied voor deze vogels. Kuikens eten met name kleine insecten en spinnetjes. Meer kruiden in het grasland leidt tot een groter aanbod van insecten en dat vergroot de overlevingskansen van de kuikens.

Beter grasland door inzaaien en anders maaien

De subsidie van 380.000 euro wordt voor de periode 1 februari 2024 tot en met 31 december 2026  in drie jaarlijkse termijnen ter beschikking gesteld aan BoerenNatuur Brabant. Dit is bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit van weidevogelgrasland in de gebieden 'Het Land van Heusden en Altena' en 'de Beerse Overlaat'.

Gedeputeerde Hagar Roijackers (Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied): “Het landelijk gebied van Heusden en Altena kent van oudsher veel soorten weide- en akkervogels. In de laatste jaren zijn belangrijke soorten helaas fors in aantal achteruitgegaan. Juist waar de vogels actief beschermd worden, gaan de aantallen echter weer omhoog. Dit gebeurt onder meer door de inzet van agrarische collectieven, die we met deze subsidie verder willen stimuleren.”

De Beerse Overlaat

De komende jaren wordt veertig hectare van het grasland vroeger gemaaid, zodat het land verschraalt. Daardoor is de grasmat minder dicht en kunnen er meer kruiden groeien. De variatie in plantensoorten is goed voor de kruidenrijkdom. Vijftig hectare voedselarmere graslanden wordt ingezaaid met een kruidenrijk mengsel, zodat er in de toekomst hogere aantallen en meer verschillende soorten insecten in het grasland te vinden zijn. De overige tien hectare bestaat uit percelen waar nu alleen later in het jaar wordt gemaaid. Deze worden omgezet in extensief beweidingsbeheer. Daardoor ontstaat er meer variatie in de grasstructuur en het microreliëf in de percelen, zodat weidevogelkuikens daar makkelijker doorheen kunnen lopen. De provincie zet zich met het verstrekken van deze subsidie in om de populatie weidevogels te helpen herstellen en de afname te stoppen.

Meer informatie

Tekst: Provincie Noord-Brabant
Foto’s: Brabants Landschap