landelijke dag 2021 - primair

Stand van vlinders en libellen en bermbeheer centraal op Landelijke Vlinderdag 2021

De Vlinderstichting
4-MRT-2021 - Zaterdag 6 maart wordt de jaarlijkse Landelijke Vlinderdag gehouden. Vele honderden liefhebbers van vlinders en libellen komen, dit jaar digitaal, samen om te horen hoe het ervoor staat en om te genieten van schitterende plaatjes en films. Naast een update over het voorkomen van dagvlinders, nachtvlinders en libellen is er ook aandacht voor bermen en bermbeheer.

De heivlinder staat de laatste jaren sterk onder drukWe hebben een aantal droge jaren gehad en dat heeft ongetwijfeld effect gehad op het voorkomen van vlinders en libellen. Welke soorten profiteren daarvan? Welke soorten hebben er last van? Is dit bij dagvlinders, nachtvlinders en libellen allemaal even duidelijk te zien? Omdat er heel veel vrijwillige natuurliefhebbers meedoen aan de meetnetten, kunnen we goed de vinger aan de pols houden en kunnen we, met behulp van het CBS, betrouwbare trends bepalen. De stand van de vlinders en libellen wordt beïnvloed door weersomstandigheden zoals droge jaren, maar er zijn ook andere oorzaken die de langetermijntrends bepalen. Klimaatverandering heeft meer effecten dan alleen de toenemende kans op weersextremen zoals droogte. En bepalend is ook het intensieve landgebruik in ons land, waardoor, ook zonder extreem droge jaren, verdroging grote negatieve effecten heeft. De hoge stikstofdepositie leidt bijvoorbeeld tot een achteruitgang van veel soorten. Veel vlinders van schrale graslanden, duinen en heidevelden hebben daar onder te lijden.

Aandacht op de Landelijke Vlinderdag voor bloemrijke bermen en hun waarde voor vlindersEen deel van de graslandvlinders voelt zich prima thuis in bermen en groenstroken. Maar het beheer daarvan bepaalt wel hoe goed ze er kunnen overleven. Door in het beheer, en vaak gaat het hier om maaibeheer, rekening te houden met biodiversiteit, kunnen bermen belangrijke leefgebieden vormen. Hier kunnen de soorten zich voortplanten. Bovendien kunnen ze zich via de bermen ook verspreiden en zo nieuw leefgebied bevolken. We zien gelukkig de laatste jaren een toenemende belangstelling voor natuurvriendelijk bermbeheer, zowel bij gemeenten en provincies als bij andere beheerders zoals waterschappen. Veel van deze opdrachtgevers, maar ook veel uitvoerende bedrijven zoals aannemers, zijn bezig om gecertificeerd te worden voor Kleurkeur. In de bermen, die onder kleurkeur beheerd worden, wordt nadrukkelijk rekening gehouden met biodiversiteit.

Bermen, bermbeheer en de stand van de vlinders en libellen in ons land komen allemaal aan de orde op de landelijke Vlinderdag die komende zaterdag, 6 maart, wordt gehouden. Het is een digitale bijeenkomst die via Zoom Webinar plaatsvindt, maar ook is er een livestream via Youtube. De inloop is zaterdag vanaf 09.25 uur en het officiële programma start om 10.00 uur (vanaf dan is de livestream op Youtube geopend). Om 13.00 uur sluiten we het officiële deel van de Landelijke Vlinderdag 2021.

Meer informatie

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting