Gewone grootoorvleermuis

Provincies lanceren nieuwe applicaties over beschermde soorten en gebieden

BIJ12
29-SEP-2023 - Informatie over beschermde natuurgebieden en beschermde soorten is voortaan beschikbaar via de InformatieKaart Natuur (IKN) en de Beschermde SoortenIndicator (BeSI). BIJ12 heeft beide producten in opdracht van de provincies ontwikkeld voor de nieuwe Omgevingswet. Iedereen in Nederland kan ze vanaf nu kosteloos gebruiken.

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Goede informatie over het landelijke gebied en de fysieke leefomgeving is belangrijk voor een goede uitvoering van deze wet. De wet wordt digitaal ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om het DSO te voorzien van de juiste informatie worden meerdere informatieproducten ontwikkeld.

Domein natuur

BIJ12 heeft in opdracht van de provincies twee informatieproducten ontwikkeld voor het domein natuur: de Informatiekaart Natuur (IKN) en de Beschermde Soortenindicator (BeSI). Deze producten ontsluiten informatie over natuur in Nederland voor planvorming en vergunningverlening. Dit draagt eraan bij dat iedereen de juiste informatie krijgt over natuur bij de besluitvorming over de inrichting van de leefomgeving. Beide producten zijn te raadplegen via de website van BIJ12.

InformatieKaart Natuur

De informatie over natuurregels is beschikbaar bij de diverse overheden, met name provincies, maar was tot op heden nog niet op één plek in samenhang te raadplegen. Daarom hebben de provincies de IKN ontwikkeld, een digitaal hulpmiddel dat in één oogopslag actuele en betrouwbare informatie over (beschermde) natuur per provincie biedt. Via de IKN kun je informatie opzoeken en delen. Daarnaast verbetert ook de kwaliteit en uniformiteit van informatie, waardoor het makkelijker wordt om op landelijk niveau, over de provincies heen, rapportages te maken. De informatie die wordt gebundeld in de IKN wordt op dit moment rechtstreeks aangeleverd door provincies en andere overheden. Lees meer over de InformatieKaart Natuur.

Beschermde SoortenIndicator

In ons land leven beschermde en andere kwetsbare plant- en diersoorten. Op het moment dat er werkzaamheden plaatsvinden, mogen die niet ten koste gaan van deze soorten. Dit noemen we de zorgplicht. Nu is dat vastgelegd in de Wet natuurbescherming, straks maakt dit deel uit van de Omgevingswet. De Beschermde SoortenIndicator is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Niet alleen voor initiatiefnemers, die een activiteit aan of rondom het huis uitvoeren, en voor onderzoekers, maar ook voor overheden als ondersteuning bij planvorming en vergunningverlening. Lees meer over de Beschermde SoortenIndicator.

Koppeling met Vergunningcheck

BeSI vraagt de gebruiker om een locatie en een (voorgenomen) werkzaamheid in te voeren. Vervolgens bepaalt BeSI welke beschermde plant- en diersoorten mogelijk aanwezig zijn en wat de verwachte effecten van de (voorgenomen) werkzaamheid op deze soorten zijn. Van de uitkomsten ontvangt de gebruiker een rapport met daarin onder andere de mogelijk aanwezige beschermde soorten, een beschrijving van de leefgebieden en een beknopt advies hoe met deze soorten rekening gehouden dient te worden. BeSI is gekoppeld aan de Vergunningcheck in het Omgevingsloket van het DSO. Daarmee wordt het voor initiatiefnemers, onderzoekers en overheden eenvoudiger om te voldoen aan de zorgplicht.

Meer informatie

Tekst: BIJ12
Foto: Erik Korsten (leadfoto: gewone grootoorvleermuis)