zeehonden_op_strand

Natuurbalans nog niet positief

De Natuurkalender
26-SEP-2008 - Twee weken geleden kwam het planbureau voor de leefomgeving weer met haar jaarlijkse natuurbalans. Hieruit blijkt dat de natuur er in Nederland weliswaar op vooruit gaat, maar slechts in een laag tempo. Om de Europese doelstellingen te halen, is er nog heel veel werk aan de winkel. Het planbureau pleit dan ook voor aanvullende maatregelen.

Bericht uitgegeven door de Natuurkalender op vrijdag 26 september 2008

Twee weken geleden kwam het planbureau voor de leefomgeving weer met haar jaarlijkse natuurbalans. Hieruit blijkt dat de natuur er in Nederland weliswaar op vooruit gaat, maar slechts in een laag tempo. Om de Europese doelstellingen te halen, is er nog heel veel werk aan de winkel. Het planbureau pleit dan ook voor aanvullende maatregelen.

De zee
In de Natuurbalans is veel aandacht voor water. Het planbureau voor de leefomgeving (PBL) heeft onder andere gekeken naar de kwaliteit van het zee- en oppervlaktewater. Het zeewater wordt weliswaar schoner, maar dit leidt nog niet meteen tot een verhoging van de natuurkwaliteit van de zeeën. De natuur in de Waddenzee is er licht op vooruit gegaan in de afgelopen jaren, wat onder andere blijkt uit de groei van de populaties zeehonden en wormetende vogels. Bij andere diergroepen, zoals de schelpetende vogels, is echter nog geen verandering waar te nemen. Dit duidt erop dat er nog veel verbeterd moet worden om de Waddenzee echt te beschermen. Een duurzamere schelpdiervisserij kan hieraan bijdragen, aldus het planbureau.

Met de Noordzee gaat het minder goed. Door overbevissing zijn de verschillende vissoorten sterk in aantal gedaald. Bij de vissen die nu nog over zijn, is de leeftijdsverdeling erg scheef en komen er relatief veel jonge vissen voor. De volwassen vissen zijn veelal weggevangen. De overheid probeert met haar beleid de situatie te verbeteren, maar het effect hiervan is nog niet zo groot. Ook in de Noordzee lijkt duurzame visserij de weg naar een hogere natuurkwaliteit, maar de omschakeling van de huidige werkwijze naar duurzame vismethoden gaat langzaam.

Het oppervlaktewater
Het PBL heeft ook gekeken naar het oppervlaktewater. De kwaliteit hiervan is de laatste jaren vooruit gegaan. Desondanks voldoet Nederland nog niet aan Europese doelstellingen. Bovendien is er niet genoeg natte natuur in ons land. Natte natuur speelt een belangrijke rol in ecologische corridors. Die corridors bestaan uit aaneengeschakelde natuurgebieden, die soorten de mogelijkheid geven om naar nieuwe leefgebieden te trekken nu het klimaat verandert. Volgens het planbureau zijn er in Nederland op dit moment niet genoeg natte natuurgebieden die als corridor kunnen fungeren. Het PBL pleit dan ook voor de aanleg van meer natte natuur. Natte gebieden kunnen bovendien handig zijn als bergingsgebied voor de extra hoeveelheden water waar ons land mee te maken zal krijgen door klimaatverandering.

Niet doelmatig
Tot slot blijkt uit de Natuurbalans dat de oppervlakte van natuur in Nederland nog steeds toeneemt. Echter, deze toename gaat wel steeds langzamer. Volgens het PBL komt dit onder andere doordat er niet efficiënt en doelmatig genoeg wordt omgegaan met de beschikbare middelen voor het aankopen en inrichten van nieuwe natuurgebieden. Er wordt gepleit voor meer afstemming van het beleid voor natuur, milieu en ruimtelijke ordening. De boodschap van de Natuurbalans 2008 lijkt toch vooral te zijn dat er nog heel hard gewerkt moet worden aan de hoeveelheid natuur in Nederland en aan de kwaliteit ervan.

Tekst: Renske Terhürne, de Natuurkalender
Bron: Natuurbalans 2008, Planbureau voor de Leefomgeving
Foto: Andreas Trepte, Wikimedia Commons