Strand

Zorg om strandbroeders

Wageningen University
9-MEI-2009 - Het gaat niet goed met de broedvogels aan de Nederlandse kust. Vooral nu, tijdens het broedseizoen, is het belangrijk om deze strandbroeders te beschermen. Dit conflicteert met het toenemend aantal recreanten op het strand als gevolg van het mooie lenteweer.

Bericht uitgegeven door Alterra Wageningen UR op zaterdag 9 mei 2009

Het gaat niet goed met de broedvogels aan de Nederlandse kust. Vooral nu, tijdens het broedseizoen, is het belangrijk om deze strandbroeders te beschermen. Dit conflicteert met het toenemend aantal recreanten op het strand als gevolg van het mooie lenteweer.

Door intensieve recreatie, zandsuppleties en strandreiniging is de ecologische kwaliteit van de Nederlandse stranden de laatste decennia afgenomen. Dit is onder andere te merken aan het aantal broedende en foeragerende vogels: maar liefst 18 vogelsoorten van duin en kust staan op de Rode Lijst. De bescherming van het kustmilieu is vastgelegd in Europese wet- en regelgeving en een groot deel van de Nederlandse kust is aangewezen als Natura 2000-gebied. Toch zijn vrijwel al onze stranden nog steeds onbeperkt toegankelijk.

Het is zaak het strandecosysteem en zijn karakteristieke planten- en diersoorten beter te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld door reservaatgebieden aan te leggen, die mogelijk het hele jaar of alleen in het broedseizoen gesloten zijn, of het strand te zoneren in een ‘bruisend’, ‘druk’, ‘rustig’ en ‘stil’ strand. Voorbeelden in binnen- en buitenland laten zien dat dergelijke strandreservaten of zoneringen kansen bieden voor natuur én recreatie.

Op beschermde stranden worden natuurlijke processen minder verstoord. Het is te verwachten dat karakteristieke plantensoorten als biestarwegras, zandhaver, zeeraket en duinteunisbloem, en vogels als de strandplevier, bontbekplevier en dwergstern zullen profiteren van de rust en de blijvende aanwezigheid van vloedmerken en pionierduintjes.

Zie voor extra foto's en figuren ook de poster 'Natural beaches in The Netherlands; The importance of beach reserves' over het onderzoek.

Tekst en foto’s : Rutger Engelbertink, Alterra Wageningen UR