Inventariseren van paddenstoelen op de Wagenignse berg door de KNNV afdeling Wageningen en omstreken

Natuurrijkdom Wageningse Berg en uiterwaarden zeer groot

De Natuurkalender
24-OKT-2012 - Op de Wageningse Berg en in de Renkumse Benedenwaard komen meer dan 1300 planten- en diersoorten voor. Dit blijkt uit een zeer omvangrijke natuurinventarisatie die door 55 vrijwilligers van de KNNV Vereniging voor Veldbiologie in 2011 is uitgevoerd. Er werden relatief veel vissoorten aangetroffen maar juist zeer weinig amfibieën.

Bericht uitgegeven door de KNNV Vereniging voor Veldbiologie [land] op [publicatiedatum]

Op de Wageningse Berg en in de Renkumse Benedenwaard komen meer dan 1300 planten- en diersoorten voor. Dit blijkt uit een zeer omvangrijke natuurinventarisatie die door 55 vrijwilligers van de KNNV Vereniging voor Veldbiologie in 2011 is uitgevoerd. Er werden relatief veel vissoorten aangetroffen maar juist zeer weinig amfibieën.

Bladverkleuring Amerikaanse eik (Foto: Arnold van Vliet)Met de inventarisatie van de Renkumse Benedenwaard en de Wageningse Berg heeft de KNNV afdeling Wageningen en omstreken diverse grenzen verlegd. Niet eerder werd de soortenrijkdom van achttien soortgroepen bepaald: algen, amfibieën, bladmineerders, broedvogels, dagvlinders, galvormende insecten, kevers, landslakken, libellen, mossen, nachtvlinders, paddenstoelen, planten, reptielen, sprinkhanen, trilhaardiertjes, vissen en zoetwaterslakken. Elke soortgroep had zijn eigen groep vrijwilligers die systematisch de aanwezige soorten letterlijk in kaart brachten gedurende een groot aantal bezoeken aan het gebied. Het resulteerde in een kleurrijk en informatief rapport van 180 pagina’s.

Top drie
Als het gaat om het grootste aantal soorten komen de planten op de eerste plaats. Een derde van alle 1309 soorten betrof planten. Van de 424 plantensoorten staan er veertien op de Rode Lijst waaronder Moeslook en Rapunzelklokje. Op de tweede plaats staan de paddenstoelen. Er werden 228 soorten aangetroffen waarvan er acht op de rode lijst staan: onder meer de Gewone weidechampignon, Gewoon varkensoor en de Appelrussula. Het is zeer waarschijnlijk dat er veel meer paddenstoelen voorkomen omdat paddenstoelen moeilijk in kaart te brengen zijn. Een mooie derde plaats wordt ingenomen door de nachtvlinders. Er werden maar liefst 117 soorten waargenomen. Het was de eerste keer dat nachtvlinders in een inventarisatie van de KNNV Wageningen en omstreken zijn opgenomen. Opvallend was het relatief grote aantal vissoorten (twaalf) met soorten als Zeelt, Giebel, Vetje en Marmergrondel.

Paddenstoelen inventariseren door vrijwilligers van de KNNV op de Wageningse Berg (foto: Willem Wielemaker)

Diepere poelen in moeras
Ondanks dat er in de afgelopen jaar al veel bereikt is met natuurontwikkeling ziet de KNNV nog veel kansen om met beheermaatregelen de natuurrijkdom verder te vergroten. In het rapport wordt een groot aantal aanbevelingen gedaan. Doordat bij de inventarisatie voor het eerst gekeken is naar de eigenschappen van het landschap, de vegetatiestructuur en de bodem en de relatie van deze eigenschappen met de aanwezige planten- en diersoorten, konden de aanbevelingen voor het natuurbeheer beter onderbouwd worden. Amfibieën zouden kunnen profiteren van de aanleg van diepere poelen in het droogvallende moeras. Het schonen van de watergangen maar ook het maaien van de graslanden dient gefaseerd uitgevoerd te worden, zodat allerlei organismen kansen krijgen om te overleven. Het beheer moet gericht zijn op geleidelijke overgangen van begraasd grasland naar zoom- en mantelvegetaties met zonnige plekjes op de hogere delen van de uiterwaard en de voet van de stuwwal en vervolgens naar struweel en hoogopgaand bos op de helling en het plateau.

Publiekswandeling
Vrijdag 26 oktober wordt het inventarisatierapport aangeboden aan de Gemeente Wageningen en Staatsbosbeheer. Na afloop van de aanbieding, om 11:00 uur, zal de KNNV een publieke (herfst)excursie verzorgen door het gebied vanaf de ingang van het Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94 te Wageningen. Kijk op www.knnv.nl/wageningen voor een overzicht van meer interessante herfstactiviteiten die door de KNNV afdeling Wageningen en omstreken georganiseerd worden.

Tekst en foto's: Willem Wielemaker, Arnold van Vliet, KNNV Vereniging voor Veldbiologie afdeling Wageningen en omstreken