Roerdomp in het riet

Nieuwe roerdomp met satellietzender in Noord-Holland

Vogelbescherming Nederland
11-JUN-2013 - Landschap Noord-Holland volgt sinds 2010 enkele roerdompen met behulp van satellietzenders. Doel van het onderzoek is om van deze geheimzinnige reigersoort meer kennis te verzamelen over de leefwijze, vooral over trekgedrag en de actieradius in de broedtijd. Onlangs is een nieuwe roerdomp van een zender voorzien.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Landschap Noord-Holland volgt sinds 2010 enkele roerdompen met behulp van satellietzenders. Doel van het onderzoek is om van deze geheimzinnige reigersoort meer kennis te verzamelen over de leefwijze, vooral over trekgedrag en de actieradius in de broedtijd. Onlangs is een nieuwe roerdomp van een zender voorzien.

De roerdomp is een verborgen levende reigersoort die in nat rietland leeft. De soort staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels omdat de aantallen broedparen ten opzichte van vijftig jaar geleden met meer dan vijftig procent achteruit zijn gegaan. Er broeden zo’n 250 tot 300 paren in ons land.

Roerdomp in het riet (foto: Koos Dansen)

Overwintert in Friesland of Afrika
Om het leefgebied van de roerdomp te verbeteren en te zorgen dat de soort in voldoende aantal blijft broeden, is meer kennis nodig over terreingebruik en trekbewegingen van roerdompen. Dit maakt het nemen van goed onderbouwde beheer- en inrichtingsmaatregelen mogelijk. Daarom is Landschap Noord-Holland in 2010 met behulp van satellietzenders een onderzoek gestart, dat wordt uitgevoerd door Bureau Waardenburg. De zenders maken het mogelijk roerdompen het hele jaar door te kunnen volgen. Het onderzoek heeft al veel kennis opgeleverd. Zo verplaatsen roerdompen zich in de broedtijd over veel grotere afstanden dan tot nu toe werd gedacht. Maar ook buiten de broedtijd leveren de gezenderde roerdompen verrassende resultaten op. Terwijl een van de gevolgde roerdompen in Friesland overwinterde, ging een ander echt op trek: naar Afrika.

Herstel leefgebied
Uit het onderzoek blijkt dat roerdompen vooral afhankelijk zijn van Natura 2000-gebieden: kwalitatief goede moerasgebieden. Ook blijkt dat de roerdompen gebieden opzoeken die door Landschap Noord-Holland speciaal zijn ingericht om roerdompen aan te trekken. Eén van de maatregelen om het leefgebied van roerdompen te herstellen is het uitgraven van nieuwe petgaten. Ook wordt verdroogd rietland afgegraven. Hier kunnen roerdompen veilig broeden en vinden ze veel voedsel, zoals vis en amfibieën.

Roerdomp (foto: Koos Dansen)

Roerdomp Cees
Dit voorjaar is in een klein moerasgebied nabij Hensbroek roerdomp Cees gezenderd. Dit gebied is ingericht voor waterberging. Waterberging wordt hier gecombineerd met moerasontwikkeling op kleine schaal. Dergelijke kleine gebieden dragen ook bij aan het behoud van de roerdomp. De vraag is of roerdompen het hele jaar hier kunnen leven of dat ze grotere moerasgebieden in de omgeving nodig hebben. Er zijn nu zes roerdompen in Noord-Holland uitgerust met een zender. De roerdompen met actieve zenders zijn Nico (Guisveld), Jaap, Nicole, Elly en Anneke (alle Ilperveld) en Cees (Waterberging Hensbroek). Hopelijk wordt het een zonnige zomer, want dan leveren de zonnecellen op de zenders voldoende stroom en verzenden ze veel signalen.

Wilt u weten hoe het Cees en de andere gezenderde roerdompen vergaat? Kijk dan op deze pagina: www.roerdomp.info. Ook kunt u hier informatie vinden over roerdompen en de doelstellingen, opzet en resultaten van het onderzoek van Landschap Noord-Holland.

Tekst: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Koos Dansen