Roerdomp

Gezenderde roerdompen duiken op in hersteld leefgebied

Vogelbescherming Nederland
1-JUN-2012 - Sinds 2010 volgt Landschap Noord-Holland enkele roerdompen met behulp van satellietzenders. Het onderzoek heeft al veel informatie opgeleverd over trek en actieradius van roerdompen in de broedtijd. Maar ook dat gebieden die zijn hersteld of aangelegd als leefgebied voor roerdompen in de smaak vallen bij de gezenderde roerdompen.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Sinds 2010 volgt Landschap Noord-Holland enkele roerdompen met behulp van satellietzenders. Het onderzoek heeft al veel informatie opgeleverd over trek en actieradius van roerdompen in de broedtijd. Maar ook dat gebieden die zijn hersteld of aangelegd als leefgebied voor roerdompen in de smaak vallen bij de gezenderde roerdompen.

Roerdomp (foto: Jan Nijendijk)De roerdomp is een verborgen levende reigersoort die in nat rietland leeft. De soort staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels omdat de aantallen broedparen ten opzichte van vijftig jaar geleden met meer dan vijftig procent achteruit zijn gegaan. Er broeden nu zo’n 200 tot 250 paren in ons land. Diverse moerasgebieden in Nederland hebben mede voor de roerdomp een beschermde status gekregen als Natura 2000-gebied. Eén van deze gebieden is het Ilperveld, in beheer bij Landschap Noord-Holland.

Om het leefgebied van de roerdomp te verbeteren en te zorgen dat de vogel in voldoende aantal blijft broeden in het Ilperveld, is meer kennis nodig over het terreingebruik en de trekbewegingen van de roerdompen. Dit maakt het nemen van goed onderbouwde beheer- en inrichtingsmaatregelen mogelijk. Daarom is Landschap Noord-Holland in 2010 met behulp van satellietzenders een onderzoek gestart, dat wordt uitgevoerd door Bureau Waardenburg. De zenders maken het mogelijk de roerdompen het hele jaar, zowel in als buiten de broedtijd, te kunnen volgen. Het onderzoek heeft al een schat aan gegevens opgeleverd. Zo verplaatsen roerdompen zich in de broedtijd over veel grotere afstanden dan tot nu toe werd gedacht. Maar ook buiten de broedtijd leveren de gezenderde roerdompen verrassende resultaten op. Terwijl een van de gevolgde roerdompen in Friesland overwinterde, ging een ander echt op trek: naar Afrika.

Roerdomp (foto: Arie de Knijff)
Uit het onderzoek blijkt ook dat de roerdompen gebieden opzoeken die door Landschap Noord-Holland speciaal zijn ingericht om roerdompen aan te trekken. Zo werden in die gebieden via de satellietzenders de nesten gevonden van enkele roerdompen, waaronder roerdomp Nicole. Ook een van de jongen van de gezenderde roerdompen werd buiten de broedtijd aangetroffen in een nieuw door Landschap Noord-Holland aangelegd moerasgebied. Eén van de maatregelen om het leefgebied van roerdompen te herstellen is het uitgraven van nieuwe petgaten. Ook wordt verdroogd rietland afgegraven. Hier kunnen roerdompen veilig broeden en vinden ze veel voedsel, zoals vis en amfibieën.

Wilt u weten hoe het Elly , Nicole en de andere gezenderde roerdompen vergaat? Kijk dan op deze pagina. U kunt de kaartjes aanklikken en het weblog volgen. Ook kunt u hier informatie vinden over roerdompen en de doelstellingen, opzet en resultaten van het onderzoek van Landschap Noord-Holland, dat nog steeds wordt voortgezet.

Tekst: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Jan Nijendijk, Saxifraga; Arie de Knijff, Saxifraga