Lepelaar

Lepelaars krijgen broedeiland op Blokkersdijk

31-MRT-2014 - Sinds 2003 broeden Lepelaars in natuurgebieden in Oost- en West-Vlaanderen. Maar de toekomst voor deze kolonies is nog onzeker. Daarom is dringend nood aan nieuwe alternatieve nestplaatsen. In natuurgebied Blokkersdijk heeft Natuurpunt WAL er alvast werk van gemaakt: vrijwilligers hebben een nieuw broedeiland aangelegd voor de Lepelaars.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt [land] op [publicatiedatum]

Sinds 2003 broeden Lepelaars in natuurgebieden in Oost- en West-Vlaanderen. Maar de toekomst voor deze kolonies is nog onzeker. Daarom is dringend nood aan nieuwe alternatieve nestplaatsen. In natuurgebied Blokkersdijk heeft Natuurpunt WAL er alvast werk van gemaakt: vrijwilligers hebben een nieuw broedeiland aangelegd voor de Lepelaars.

Hoewel de Lepelaar in het verleden eerder zeldzaam was in België, zijn de voorbije jaren steeds meer trekkende en broedende exemplaren waargenomen. Natuurgebied Blokkersdijk, op Antwerpen-Linkeroever, is intussen een vaste halteplaats voor tientallen trekkende Lepelaars, vooral tijdens de najaarstrek van juli tot september. In Blokkersdijk werden de laatste twee jaar zelfs recordaantallen trekkende dieren waargenomen.

Lepelaars zijn prachtige vogels en herken je aan hun lepelvormige bek.(foto: Glenn Vermeersch)

Om de Lepelaar in onze regio te houden is het noodzakelijk om alternatieve broedplaatsen in te richten. Omdat je vogels niet kan dwingen om op een vooraf bepaalde plaats te broeden, wordt best op verschillende plaatsen geschikte locaties aangeboden. Zo verhoogt de kans op broedsucces. Omwille van de aanwezigheid van trekkende Lepelaars in Blokkersdijk, was de aanleg van een broedplaats in het natuurgebied een logische keuze. Er werd gekozen voor de aanleg van een broedeiland. Aan de westkant van de plas, werd een landtong omgevormd tot een klein eiland van 15 op 20 meter. Het eiland wordt nu van het vasteland gescheiden door een brede gracht. Als basis voor het eiland werden boomstammen van Canadapopulier gelegd. Vervolgens werden zand, dunnere takken en rietzoden gestapeld, waarop de Lepelaars hun nesten kunnen bouwen. Enkele uitstekende takken bieden een rust- en schuilplek voor de vogels.

De Lepelaar is een witte reigerachtige en wordt tot 90 centimeter groot. Je herkent de vogel aan zijn witte verenkleed, zwarte poten en lange, lepelvormige snavel. Ook opvallend aan de soort is hun typische foerageergedrag. Met hun snavel bewegen ze heen en weer in het ondiepe water, op zoek naar kleine vissen en waterorganismen. Hoewel ze ook nesten maken in de bomen, zijn Lepelaars voornamelijk grondbroeders. Nesten op de grond zijn dan ook kwetsbaar voor grondpredatoren. Het kunstmatig eiland op Blokkersdijk, biedt de vogels zo wat meer veiligheid.

Natuurgebied Blokkersdijk is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en wordt beheerd door Natuurpunt Wal. Het natuurgebied wordt gekenmerkt door grote biodiversiteit; je vindt er zowel natte als droge gebieden en zowel open als dichtbeboste stukken. Jaarlijks broeden er gemiddeld 50 vogelsoorten. Rond deze tijd van het jaar, begin april starten de Lepelaars aan de bouw van hun broednesten. Hopelijk hebben de vogels hun nieuwe stek gevonden en zien we binnenkort de eerste lepelaarsnesten in Blokkersdijk verschijnen.

Ook de Antwerpse natuurgebieden Het Groot Rietveld in Kallo en De Kuifeend in het havengebied voorzien nestmogelijkheid voor de Lepelaars. Natuurgebied Verrebroekse Plassen in Oost-Vlaanderen bood sinds 2003 al een kunstmatige broedplaats voor de Lepelaars in België. In het West-Vlaamse natuurreservaat De Blankaart broedden Lepelaars sinds vorig jaar in een reigerkolonie.

Tekst: Lies Loens, Natuurpunt
Foto: Glenn Vermeersch